ДОПК, чл.129

2_1938-1/21.07.2008г.
ДОПК, чл.129
Във Ваш Протокол за писмено запитване № , постъпил в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”и заведен с вх. №., е изложена следната фактическа обстановка:
В ТД на НАП гр.е подадено Искане за прихващане или възстановяване с вх. №…., с което лицето претендира възстановяване на сума в размер на …..лв., представляваща преотстъпен корпоративен данък за периодите 2001г. до 2005г. Към Искането е приложено Решениена ВАС, с което е отменен ДРА №…. С решението ВАС е приел, че по отношение на дружеството е изпълнено условието на чл.18,т.3 от ЗЧИ и лицето може да ползва данъчното облекчение по чл.20 от ЗЧИ. По повод на подаденото от лицето ИПВ е извършена проверка. Издаден е АПВ №…, с който е отказано възстановяване на претендираната сума. Органът по приходите е приел, че посочената сума представлява задължения за данъци, определени с ДРА, които не са обжалвани и са влезли в законна сила и техният размер може да бъде изменен по реда на чл.133 от ДОПК. Издаденият акт за прихващане и възстановяване е обжалван по административен и съдебен ред. С решение № . Върховен административен съд е отменил АПВ №и е върнал преписката за произнасяне на ТД на НАП –за издаване на акт за връщане на сумата от …лв. На основание постановеното от ВАС решение дружеството е подало Искане за прихващане или възстановяване на сумата ведно с лихви, изчислени от датата на внасянето им, до датата на ефективното им възстановяване.
Въз основа на изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Върху какви суми и за какви периоди /начална дата на периодите на олихвяване/ да бъде определен размера на законната лихва, която следва да бъде възстановена на дружеството на основание чл.129, ал.6 от ДОПК?
Разпоредбата на чл.129, ал.5 от ДОПК определя задължение за органа по приходите в 30 – дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен акт да възстанови или прихване по реда на ал.2,т.2 изцяло посочените в акта суми, заедно с дължимата по ал.6 лихва, когато с акта в полза на задълженото лице е признато право на получаване на незаконосъобразно отказани за възстановяване суми.
С решение №…. Върховен административен съд е приел, че на дружеството е призната привилегията по чл.20 от ЗНИ /ЗЧИ/отм./ за предвидения в закона срок с решение №…..на ВАС. Приел е, че при еднократно установяване на предпоставките по чл.18-20 от ЗНИ /ЗЧИ/отм./, за които е установено, че са налице за 1998г., този вид данък се преотстъпва за един 10 – годишен период, без да е необходимо всеки път лицето да доказва наличие на предпоставките.
Преотстъпването на данъка е субективно право на данъчно задълженото лице и следва да бъде упражнено от лицето чрез искане, обективирано или в подадените от него ГДД по ЗКПО или по друг начин.На основание решение №….. на ВАС с Искане за прихващане или възстановяване №….. . лицето за първи път претендира правото си да ползва преотстъпване на данък върху печалбата / корпоративен данък за 2001г.-2005г. Въз основа на подаденотоот него Искане е издаден АПВ №…., с който е отказано възстановяване на посочената в Искането сума. С решение № Върховен административен съд е отменил АПВ №…. . и е върнал преписката за произнасяне на ТД на НАП –за издаване на акт за връщане на сумата от……лв.
Съгласно чл.177, ал.1 от Административнопроцесуалният кодекс решението на съда има сила за страните по делото. Ако оспореният акт бъде отменен или изменен, решението има действие по отношение на всички. Ал. 2 от същата разпоредба регламентира, че актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни.
Въпросът, свързан с дължимостта на лихви от страна приходната администрация и периода, от който същите следва да бъдат начислени е уреден в разпоредбата на чл.129, ал.6 от ДОПК.
В случай, че претендираните от лицето суми са внесени или събрани въз основа на акт на орган по приходите, същите подлежат на връщане със законната лихва за изтеклия период, т.е. от датата на внасяне на подлежащата на възстановяване сума до датата на нейното възстановяване.
В случай, че не е налице посочената хипотеза сумата следва да се възстанови със законната лихва, определена считано от …. – денят, в който е следвало да бъде възстановена собжалвания АПВ/.

Оценете статията

Вашият коментар