доставка на цигари и прилагане на ЗДДС

Относно: доставка на цигари и прилагане на ЗДДС
В Дирекция ”ОУИ” – ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……/ 11.05.2012 г. чрез ТД на НАП-……., офис – …….. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата е получила и приложила копия от две фактури от доставчик на цигари и тютюневи изделия – «Т..» ООД. В едната фактура като доставчик е посочена горната фирма, като е отпечатан и номера на касовия апарат и този на фискалната памет. Във втората фактура е посочен друг доставчик, но същия номер на касов апарат и фискална памет. ДДС номерата са различни, съответно това са различни фирми, но касовия апарат, от който са разпечатани фактурите е един и същ. Лицето, което ги разпечатва използва едно и също фискално устройство
Поставени са следните въпроси:
Възможно ли е с едно и също фискално устройство да се издават фактури и фискални бонове и да се регистрират продажби на два или повече данъчни субекта.
При попълване на дневниците за покупки по ДДС как да се отразят горните фактури и кой да се впише като доставчик.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси,изразяваме следнотостановище:
Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДС, доставчик по смисъла на този закон е лицето, което извършва доставката на стока или услуга.
По смисъла на чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
В допълнение, в чл.114, ал.1 от закона са посочени задължителните реквизити, които следва да съдържа фактурата, като т.5 от тази норма визираидентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика.
Законодателят е предвидил задължение за всяко регистрирано и нерегистрирано по ЗДДС лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.
Прилагането на чл. 118 от ЗДДС, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с наредба на министъра на финансите.
С тази разпоредба се визира Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 01.01.2007 г., издадена от Министерството на финансите (Обн. ДВ бр.106 от 27 Декември 2006г., посл.изм. ДВ бр.27 от 3 април 2012г.).
По смисъла на чл.3, ал.1 от Наредба Н-18, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
В чл.29, ал.1 на Наредба Н-18 е указано, че когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.
Видно от представените от Вас документи, именно хипотезата на чл.29, ал.1, т.2 от Наредба Н-18 е налице. Съгласно чл.29, ал.3 от наредбата, в случаите по ал. 1, т. 2, фискалното устройство се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
В дневника за покупки, като получател по доставките, за Вас възниква задължение по чл.124, ал.4 от ЗДДС. Като регистрирано лице сте длъжни да отрази получените данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1, като посочите доставчика по съответния документ – в настоящия случай имате двама различни доставчици по двете фактури.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »