дьлжимостта на данък при възмездно придобиване на зърнокомбайни и данък върху превозните средства за притежавана земеделска техника , Ви уведомяваме :

Изх. № 26-Т-61
Дата: 15.05.2008 год.
ЗМДТ, чл. 44, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 52, т. 1;
Наредба І-45, чл. 1, ал. 2.
В отговор на поставените въпроси относно дьлжимостта на данък при възмездно придобиване на зърнокомбайни и данък върху превозните средства за притежавана земеделска техника , Ви уведомяваме :
1. Обект на облагане с данък при възмездно придобиване на имущества са недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторните превозни средства /чл. 44, ал. 1 Закона за местните данъци и такси/.
ЗМДТ не съдържа ограничения или изисквания спрямо страните по прехвърлителната сделка или облагаемите обекти /МПС/, вследствие на което облагаеми по смисъла на чл. 44, ал. 1 ЗМДТ са всички придобити чрез продажба МПС, включително нови, нерегистрирани за движение по пътната мрежа превозни средства, предназначени за продажба. ЗМДТ не съдържа легално определение на понятието „моторни превозни средства“, вследствие на което за изясняването му се използва терминологичния апарат на нормативни актове, уреждащи основни обществени отношения в сферата на движението на МПС. Съгласно § 6, т. 11 от ДР на Закона за движението по пътищата „моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства, съгласно § 6, т. 11 от ДР на ЗДП. „Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата /§ 6, т. 10 от ДР на ЗДвП/, от където следва, че една част от самоходните машини, които се придвижват по пътищата, се считат за пътни превозни средства, макар и да не се използват за превозване на пътници или товари.
Що се отнася до конкретния случай, зърнокомбайните са селскостопанска /земеделска/ техника, която се отнася към „самоходните машини“ по смисъла на § 6, т. 16 от ДР на ЗДвП. Според дадената в тази разпоредба легална дефиниция „самоходна машина“ е „съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, тракторите, тракторните
ремаркета и друга самоходна земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и пр.“
Изхождайки от всички легални определения имаме достатъчно основания да считаме, че зърнокомбайните, които се придвижват по пътищата и поради тази причина се приравняват на пътни превозни средства по смисъла на § 6, т. 10 от ДР на ЗДвП, могат да се отнесат към „моторни превозни средства“ и представляват обект, облагаем с данък при възмездно придобиване на имущества.
2. По силата на чл. 52, т. 1 ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат регистрираните за движение в страната превозни средства.
По силата на чл. 140, ал. 1 ЗДП по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.
Редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията и министъра на отбраната /чл. 140, ал. 2 ЗДП/. На това основание министърът на вътрешните работи е издал Наредба І-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от която верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини не подлежат на регистрация по реда на тази наредба.
Следователно, по правило, селскостопанските и другите самоходни машини не подлежат на регистрация за движение по пътищата и не подлежат на облагане с данък.
В особените хипотезите, в които колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, се движат по изключение по пътищата /чл.140, ал. 6 ЗДвП/ и са регистрирани за движение в „КАТ-ПП”, тези превозни средства подлежат на облагане с годишен данък върху превозните средства.
ЗАМ.
/К. СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на стоки между две български фирми

ОТНОСНО:Начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на стоки между две български фирмиСъгласно визираната фактическа обстановка в запитването, на дружеството което представлявате му предстои

приемане за депониране на отпадъците от ……………… АД и разпределението на таксата за ползване на депо, изразяваме следното становище:

Изх. № 08-3-1Дата: 17.06.2008 год. ЗМДТ, чл. 62По повод на допълнително поставените въпроси относно приемане за депониране на отпадъците от „………………“ АД и разпределението на