Годишно изравняване на осигурителния доход на ЕТ за доходите му от дейност, която е облагаема по ЗКПО, и от патентна дейност

ОТНОСНО: Годишно изравняване на осигурителния доход на ЕТ за доходите му от дейност, която е облагаема по ЗКПО, и от патентна дейност
В отговор на направеното от Вас запитване до Дирекция „ОУИ” гр…, препратено ни по компетентност с писмо вх. № …. от 13.07.2011 г. при Дирекция „ОУИ”…………….., Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното съдържание и във връзка с годишното изравняване на осигуровките на ЕТ с дейност по ЗКПО и патентна дейност, задавате въпросите:
1. В таблица 1 за годишно изравняване на осигурителния доход в колона 5.4. попълва ли се отрицателният резултат от патентната дейност и компенсира ли се с другия доход?
2. В случай, че не се компенсира защо в приложение 7, т. 4 на годишната данъчна декларация за физическите лица не е посочено, че при отрицателен резултат, следва да се запише в Таблица 1 нула?
3. Следва ли един субект да се осигурява и върху загубата си, която е реализирал от някоя от упражняваните от него дейности?
В отговор на първи и втори въпрос:
Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на закона за корпоративното и подоходно облагане /ЗКПО/ данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.
В облагаемия доход по ал.1 не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности, които се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ /чл. 26, ал. 2 ЗДДФЛ/.
Обръщаме внимание, че на основание нормата на чл. 26, ал. 4 от ЗДДФЛ, за целите на определянето на облагаемия доход по ал. 2 частта от неразпределяемите приходи/разходи, съответстващи на дейностите по ал. 2, се определя, като общият размер на неразпределяемите приходи/разходи се умножи по съотношението между нетните приходи от продажби от дейностите по ал. 2 и всички нетни приходи от продажби.
Съгласно чл. 61з, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 /патентни дейности/ се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1.оборотът на лицето за предходната година не превишава 50000 лв., и
2.лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл.100, ал. 2 от с.з.
На основание чл. 61з, ал. 2 от ЗМДТ за извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на ЗДДФЛ.
В случаи, в които едноличния търговец извършва и патентна и непатентна дейност към годишната си данъчна декларация попълва двете приложения: № 2и №7.
Приложение № 7 се попълва за доходите, подлежащи на облагане с патентен данък. Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.
В част ІІна Приложение № 7 на редове 2 и 3 се вписват данните от Отчета за приходи и разходи. Облагаемият доход на ред 4 се определя, като финансовият резултат от патентните дейности се преобразува по ред, аналогичен на реда в Справка № 2 от приложение № 2 – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, без да се намалява с размера на приспаднатата данъчна загуба по реда на ЗКПО.
Когато резултатът е отрицателен, т.е. налице е данъчна загуба от патентните дейности, облагаемият доход е нула, тъй като на облагане подлежи положителна величина.
Следователно законодателят не допуска компенсиране при доходите, подлежащи на облагане по общия ред на закона и тези, за които се плаща окончателен патентен данък, независимо от получения резултат.
Плащането на патентен данък е определено за всяка патентна дейност в Приложение № 4 към ЗМДТ и същият е дължим без значение дали резултата е положителен или отрицателен.
По отношение на задължителното обществено осигуряване:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство /чл. 4, ал. 4 от КСО/.
Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за тяхна сметка и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл. 6, ал. 7 от КСО/.
Окончателният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация.
Самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход и за здравно осигуряване, който формират по горепосочения ред на чл. 6, ал. 8 от КСО /аргумент на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване/.
Годишният осигурителен доход се определя въз основа на данните от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. За целта е създадена „Справка за окончателния размер на осигурителния доход”, в която лицата следва да декларират доходите, върху които са внесени и/или дължими осигурителни вноски за календарната година, както и получените през годината облагаеми доходи от трудова дейност по чл. 4 от КСО, върху които осигурителните вноски се дължат на годишна база съгласно чл. 6, ал.8 от КСО.
Доходите, върху които са внесени и/или дължими осигурителни вноски за съответната година, се попълват в колони 3 и 4 от таблици 1 и 2 на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Сборът от осигурителните доходи, посочени в колони 3 и 4, се вписва в колона 6 на двете таблици.
Облагаемите доходи от трудова дейност по чл. 4 от КСО, декларирани в съответните приложения на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, се отразяват в колони от 5.1 до 5.5 на таблиците от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Сумата от доходите, вписани в колона 3 и в колони от 5.1 до 5.5, се попълва в колона 7 на таблиците и не може да бъде по-голяма от максималния годишен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Осигурителният доход, върху който самоосигуряващото се лице следва да довнесе осигурителни вноски, се изчислява като разлика между сумите в колона 7 и в колона 6. Когато тази разлика е положителна, върху нея се изчисляват и довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна – надвнесените суми се възстановяват, освен когато осигурителният доход по колони от 5.1. до 5.5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО. Осигурителни вноски не се довнасят в случай, че сумите на ред 13 от колони 6 и 7 са равни.
Самоосигуряващите се лица, които извършват няколко дейности, посочват доходите си от всяка дейност в съответните колони на Таблици 1 и 2 като не се допуска приспадане на доходи, когато за някоя от дейностите е постигнат отрицателен финансов резултат /загуба/. В тези случаи в колоните на таблици 1 и 2 от Справката за определяне на окончателен размер на осигурителния доход, съответстващи на дейностите, за които е налице данъчна загуба, се попълват нулеви стойности.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *