идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност.

Изх. № 08-А-3
Дата: 29.12.2008 год.
ЗМДТ, чл. 58, ал.4.
В отговор на поставения от Вас въпрос изразяваме следното становище:
По силата на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ от данък върху превозните средства се освобождава триколката или лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб. см. и с мощност до 74 kW. Освобождаването от данък настъпва при кумулативното наличие на всички изисквани от закона условия.
На първо място е необходимо представянето на документ, удостоверяващ степента на намалена работоспособност, а именно решение на ТЕЛК или НЕЛК.
Освобождаване от данък на основание чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ е допустимо само за един от притежаваните от лице с намалена работоспособност леки автомобили, съответно триколки, дори и в случаите, в които изискваните от закона условия са налице спрямо други автомобили. Основание за поддържане на това становище е употребата на облагаемите обекти в единствено число – «триколката» или «лекият автомобил». Когато едно лице притежава триколка и лек автомобил, отговарящи на законовите условия, от данък се освобождава едното от двете превозни средства, поради употребата на предлога «или» между тях. Когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данък, е съпружеска имуществена общност, преференцията се прилага относно идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’