издаването на фактури по електронен път

Изх. № 24-34-935
Дата: 28.01.2008 г.
Относно: издаването на фактури по електронен път
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-935/ 20.12.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
Според чл. 8 от Закона за счетоводството (ЗСч), при съставяне на първичните счетоводни документи чрез технически средства подписите на съставителите могат да се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Идентификационните шифри трябва по несъмнен начин да осигуряват възможност за идентифициране на съставителя на първичния счетоводен документ. Съгласно чл. 78, ал. 8 от. ПТТЗДДС, подписът на съставителя на документа може да се замени с идентификационен шифър по чл. 8 от ЗСч.
Но за да е налице условието на чл. 114, ал. 6 от ЗДДС за гарантиране автентичността на произхода и не нарушеността на съдържанието на фактурата, следва да се използва електронен подпис, който според чл. 13 от ЗЕДЕП разкрива самоличността и съгласието на автора с електронното изявление и защитава съдържанието на електронното изявление от последващи промени.
Следователно, електронната фактура следва да съдържа всички реквизити по чл. 114 от ЗДДС, чл. 78 от ПП3ДДС и чл. 7 от ЗС и да е подписана с електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕП на съставителя. Съставителят при издаването на електронен документ е авторът на електронното изявление, т.е. физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител, а титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕП.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Облагане на обезщетения за незаконно уволнение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), изплатени от съдия изпълнител на базата на изпълнителен лист.

.№ ………………..Дата……………..……ДО…Относно: Облагане на обезщетения за незаконно уволнение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), изплатени от съдия изпълнител на базата на

Социално и здравно осигуряване на лицата по договори за управление и контрол в юридически лица с нестопанска цел и данъчното облагане на получените доходи.

София 1000, Бул. Дондуков” 52. №Тел. 02/985930 65Факс. 0298593069ДО… Относно: Социално и здравно осигуряване на лицата по договори за управление и контрол в юридически лица

ЗДДФЛ, чл.12, aл. 1

2_183/09.03.2011ЗДДФЛ, чл.12, ал.1 Отправили сте писмено запитване до Дирекция „ОУИ”-……., с вх.№………..2011 г., свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица /

нейния характер.

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46Изх.№53-02-30221.12.2010г.чл. 26, ал. 2 от ЗДДСчл. 92 от ЗЗДСпоред изложеното в качеството Ви на продавач сте сключили