Изискванията на чл.189б, ал.2, т.1 от Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ – инвестиране на преотстъпеният данък в нови сгради и нова земеделска техника.

2_1067/12.10.2015 г.
ЗКПО – 189б;
ЗКПО – §1, т.60 от ДР;
ЗКПО – чл.173, ал.1
ОТНОСНО: Изискванията на чл.189б, ал.2, т.1 от Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ – инвестиране на преотстъпеният данък в нови сгради и нова земеделска техника.
Дружество „………………“ ЕООД, което представлявате, е регистриран земеделски производител, с основна дейност-производство на непреработена растителна продукция – зърнени култури и маслодайни семена. За тази дейност преотстъпвате корпоративен данък по реда на чл.189б от ЗКПО.
За нуждите на дейността си дружеството притежава собствена селскостопанска техника, която зарежда от своя ведомствена бензиностанция.
Тъй като „………………“ ЕООД не попада в кръга на лицата, получатели на гориво по чл.118, ал.9 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, дружеството има задължение да изгради Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/ за отчитане зареждането на селскостопанската техника с гориво.
Във връзка с описаното, поставяте въпрос дали сизграждането на системата ще сте изпълнили изискването на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО за инвестиране на преотстъпения данък в нови сгради и нова земеделска техника.
Предвид описаната фактическа обстановка и съобразно относимата  нормативна уредба, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразяваме следното становище по поставения въпрос:   
С разпоредбата на чл.189б от ЗКПО е въведена схема за подпомагане под формата на държавна помощ, насочена към малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти. Разпоредбата на чл.189б от ЗКПО попада в обхвата на една от видовете помощ по Регламент (ЕС) № 702/2014 – „Помощ за инвестиции в материални активи или нематериални активи в земеделски стопанства, свързани с първичното селскостопанско производство”.
В чл.12 от Решението на Европейската комисия /С 2011/683 от 11.02.2011г./, с което помощта по чл.189б от ЗКПО е обявена за съвместима с Договора за функциониране на Европейския съюз, е указано, че в рамките на тази схема за подпомагане се считат за приемливи инвестициите за придобиване на нови земеделски машини и оборудване.
Аналогично на указаното в европейското законодателство, разпоредбата на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО изисква от лицата, които се възползват от тази схема на данъчно облекчение, да инвестират преотстъпеният данък в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал.1 дейност /производство на непреработена растителна и животинска продукция/, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Съгласно §1, т.60 от ДР на ЗКПО за целите на чл.189б понятието “земеделска техника“ включва самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието.
Видно от цитираните дотук разпоредби, за да е изпълнено изискването на чл.189б, ал.2, т.1 от закона придобитите с преотстъпения данък активи, е необходимо едновременно да отговарят на две условия:
1. да попадат в една от посочените категории:самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати и
2. да се използват в земеделието.
Системата за отчитане на зареждането с гориво включва отделни модули като: регистриращо устройство (компютър, конзола и др.), специализиран софтуер към него, измервателни уреди (бензино-газколонки), нивомерна измервателна система за отчитане количеството получено и изразходвано гориво и др. модули. Тоест ИАСУТД за отчитане на зареждането с гориво може да бъде отнесена към категорията на „съоръжения, инсталации и апарати“ в общия смисъл, в който се използват тези понятия.
Относно изискването придобитите активи да са „използвани в земеделието”, в ЗКПО няма дефиниция на това понятие. То следва да се разбира в смисъла, вложен в т.30 от Решението на Европейската комисия /С /2011/863 от 11.02.2011г./, в съответствие с т.27 от Насоките на Общността, глава ІV, част А. Последните изискват държавната помощ заземеделските стопанства да се прилага само за тези инвестиции, които са свързани с първичното производство на продукти, посочени в Приложение I към Договора. В този смисъл, това изискване на ЗКПО ще се смята за изпълнено само по отношение на тези активи, които намират преимуществено приложение в осъществяваната от „……………….“ ЕООД земеделска дейност. Или с други думи, активи, чието основно предназначение не е да бъдат използвани в първичното производство на земеделските продукти, в конкретния случай зърнени култури и маслодайни семена, не могат да бъдат определени като активи „използвани в земеделието“. Предвид характеристиките, функциитеи целите, за които ще изградите ИАСУТД за отчитане на зареждането с гориво, тази система не може да бъде определена като актив, който ще бъде използван в първичното производство на земеделските продукти, дейността, за която преотстъпвате корпоративен данък.
Уведомяваме Ви, че становището, което изказваме е принципно и че спазването на изискванията на ЗКПО, свързани с преотстъпване на корпоративен данък, подлежат на детайлно разглеждане в хода на последващ данъчен контрол от страна на приходната администрация по реда на чл.110 от ДОПК, когато в тяхната цялост се изследват и анализират всички факти и обстоятелства, касаещи преотстъпването.
В тежест на данъчно задължените лица е да представят доказателства, че условията за инвестиране са изпълнени и от там размерът на преотстъпения корпоративен данък е правилно определен и деклариран от тях.В случай, че се установи несъответствие с изискванията на закона при ползвано данъчно облекчение, корпоративният данък, ведно с лихвите, подлежи на внасяне/възстановяване в бюджета по аргумент от чл.173, ал.1 от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар