Изменение на схема на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № ЕП-04-29-25
Дата: 31.12.2020 год.
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1

ОТНОСНО: Изменение на схема на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В ЦУ на НАП е получено писмо с вх. № ЕП-01-29-25/16.11.2020 г. от министъра на земеделието, храните и горите, във връзка със задълженията му като администратор на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от ЗКПО, с което ни уведомява за следното:
На 16 ноември 2020 г. от Европейската комисия е получена разписка с идентификационния номер на изменение на Държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”, която се прилага по реда на чл. 189б от ЗКПО. Схемата е вписана в Регистъра на държавните помощи на ЕК под номер SA.59399 (2020/XA) – Приложение – Обобщена информация.
Изменението на схемата касае удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък, който много земеделски стопани са в невъзможност да спазят предвид извънредната ситуация през 2020 г., свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България, неблагоприятните климатични условия, включително и наблюдаващата се тенденция към засушаване в резултат на климатичните промени.
В тази връзка е направена промяна в ЗКПО, като съгласно § 75, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 104/08.12.2020 г.), преотстъпеният данък за 2019 г. и 2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО дейност, в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Според ал. 2 на посочения преходен параграф алинея 1 се прилага след получаване на разписка с идентификационния номер на помощта от Европейската комисия за промяна на условията на схема – Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.
Към настоящия момент това условие вече е изпълнено и разписката е получена.
Това означава, че е удължен срокът за инвестиране на преотстъпения данък по чл. 189б от ЗКПО от земеделските стопани както следва:
* преотстъпеният за 2019 г. данък ще може да се инвестира до края на 2021 г. вместо до края на 2020 г.;
* преотстъпеният за 2020 г. данък ще може да се инвестира до края на 2022 г. вместо до края на 2021 г.
Срокът за прилагане на държавната помощ е до 31 декември 2020 г., като данъчното облекчение по чл. 189б от ЗКПО за данъчна 2020 г. се ползва с подаване на годишната данъчна декларация през 2021 г.
Нотифицираната пред ЕК схема за държавна помощ е публикувана на интернет страницата на МЗХГ, в раздел „Програми за финансиране“, подраздел „Държавни помощи“.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Писмо на вх. № ЕП-01-29-25/16.11.2020 г. от министъра на земеделието, храните и горите – 2 стр.
2. Обобщена информация по схема „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“ – 1 стр.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар