Изплатена награда на участник в телевизионен формат.

Изх. № 24-39-116
Дата: 13.11.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 5;
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 21;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 22;
ЗДДФЛ, чл. 75.

ОТНОСНО: Изплатена награда на участник в телевизионен формат.

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №24-39-116 от 28.06.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
… ЕАД притежава изключителни права за създаване и използване на територията на Република България на пети сезон на телевизионно предаване, представляващо българска версия на телевизионния формат … (предаването), при което има сключени договори с участниците в него. Посочено е изрично, че участниците се задължават да участват безвъзмездно в провеждането и заснемането на предаването. В случай че участник стане победител в предаването, той може да получи награда, която не представлява заплащане на неговото участие в предаването. В запитването не е посочено каква е наградата.
В договора за участие в телевизионното предаване е записано, че „участието на участника в предаването не представлява артистично изпълнение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В случай че участието съдържа такива изпълнения, същите са реализирани по възлагане по смисъла на чл. 42 от ЗАПСП, като всички прехвърлими имуществени и неимуществени права върху тях възникват директно за … Всички сродни на авторското право права върху изпълненията на участника (в това число записаните изпълнения) от момента на реализирането им възникват за Медията.
Печелившият в предаването е чуждестранно физическо лице за данъчни цели по смисъла на чл. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съответно местно лице на Австрия.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Облагаем доход по ЗДДФЛ ли е наградата, подлежаща на изплащане на печелившия в сезон 5 на … и ако подлежи на облагане, по кой ред?
2. Може ли да се приложи Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и протокола към нея, обн. ДВ, бр. 29 от 08.04.2011 г., в сила от 03.02.2011 г. (СИДДО между България и Австрия) и съответно в кой член попада доходът от изплатената награда?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание чл. 13, ал. 1, т. т. 20, 21 и 22 от ЗДДФЛ не са облагаеми:
– паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);

– наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ. Във връзка с § 1, т. 62 от ДР на ЗДДФЛ предметни печалби с незначителна стойност са тези, чиято пазарна цена е до 100 лв.;
– предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“, предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.
В конкретния случай изплатената награда не попада в цитираните изключения и съответно представлява облагаем доход по смисъла на данъчния закон.
По силата на чл. 7 от ЗДДФЛ чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България, като парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, са от източник в Република България, когато са начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в Република България (чл. 8, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ).
Брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, се облага с окончателен данък на основание чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ (нова ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.). В съответствие с разпоредбата на чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ окончателният данък се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.
По отношение на придобиването на доходите се прилага общият принцип на ЗДДФЛ, заложен в чл. 11, ал. 1 от закона, според който ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
Предвид това, че видът на наградата не е посочен, следва да имате предвид, че за непарични доходи се прилага чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ, като те се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена. По отношение на понятието „пазарна цена“ ЗДДФЛ няма специална дефиниция, а препраща към нормата на §1, т. 8 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), по силата на която „пазарна цена“ е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
Съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба. В разглеждания случай по отношение на дохода, който представлява награда от участие в …, приложение намира разпоредбата на чл. 16, ал. 1 („Художествени изпълнители и спортисти“) от СИДДО между България и Австрия. Тълкуването на разпоредбите на сключените от България СИДДО, вкл. СИДДО с Австрия, сключени по Модела на СИДДО на ОИСР, се базира на Коментара към Модела. Важно е да се отбележи, че изброяването в чл. 16, ал. 1 не е изчерпателно. В обхвата на посочената разпоредба попадат освен доходите на артисти, музиканти, режисьори и други носители на авторски и сродни права и реализираните доходи от физически лица, които директно (на сцената, в зала) или индиректно (чрез медия) привличат вниманието на публиката чрез изпълнения, които имат забавен характер. Изпълнението следва да има за цел да забавлява аудиторията, т.е. да разсейва, да води до релаксация и да доставя удоволствие. Разпоредбата се прилага например и по отношение на доходи на любител, който печели спортна парична награда или на лице, което не е актьор, но получава хонорар за еднократна изява в телевизионна реклама или филм.

Наличието на други цели като образователни и рекламни например, не променят начина на третиране на самото изпълнение като такова със забавен характер. Съгласно посочената разпоредба, доходите, получени от художествен изпълнител („entertainer“) – местно лице на едната договаряща държава (в случая Австрия) от личната му дейност като такъв, извършвана в другата договаряща държава (в случая България), могат да се облагат с данък в тази друга държава (т.е. България). Обръщам внимание, че по смисъла на използваната терминология изразът „могат да се облагат“ не означава, че лицето има право на избор, в коя държава да се облага доходът. В конкретния случай доходът, който представлява награда от участие в …, който чуждестранното физическо лице реализира, се облага съгласно вътрешното законодателство на България по реда на ЗДДФЛ по начина, описан подробно в настоящия отговор на Вашето запитване.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар