Изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда при сключване на трудов договор с чуждестранно физическо лице

ДОПК – чл. 10, ал. 4, чл. 22, ал. 6 и чл. 84, ал. 1, 2 и 3;
Наредба № 5/29.12.2002 г. – чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 4, ал. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 1

ОТНОСНО: Изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда при сключване на трудов договор с чуждестранно физическо лице

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……. от 22.11.2017 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложеното в запитването, представляваното от Вас дружество има намерение да наеме работници – граждани на трети страни, с разрешението на Агенцията по заетостта, за сезонна работа в рамките на една година. Един от документите, който трябва да бъде представен в Агенцията по заетостта, е „заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника – гражданин на трета държава“.
Прилагате примерен вариант на трудов договор, сключен на 24.11.2017 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на договора е „за сезонна работа до 90 дни и със срок на изпитване в полза на работодателя, който изтича в срока на договора“. Посочвате, че така изготвеният договор се изпраща на бъдещия работник, който го подписва и го връща по мейл или куриер, като през цялото това време той не се намира на територията на България. Уточнявате, че началото на договора винаги е определено от датата на издаване на разрешение за пребиваване на лицето в България и ако същото не получи такова разрешение или самото то се откаже на по-късен етап да дойде в България, договорът може да не влезе в сила. Пречка за деклариране на договора, според Вас, е и обстоятелството, че в някои поделения на НАП се изисква нотариално заверено пълномощно при подаване на искане за издаване на служебен номер на чужденец от регистъра на НАП.
Задавате следните въпроси:
1. Възниква ли задължение за работодателя да регистрира трудовия договор в НАП от факта, че в него е попълнена дата на сключване на договора? Може ли да се приеме, че този договор е предварителен и да се декларира впоследствие, след пристигането на чужденеца в България, когато той вече ще има издаден ЛНЧ от органите на МВР или служебен номер от НАП. Това би ли довело до санкции за работодателя?
2. Кои дати от приложения примерен трудов договор би трябвало да се впишат в точки 10 – Дата на сключване и 12 – Срок на договора от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ? Какво се записва в т. 4 – Данни за наетото лице, при положение че то няма издаден ЛНЧ или служебен номер от НАП?
3. В случаите, когато лицето има разрешение за пребиваване в България и му е издаден служебен номер от НАП, кой от двата идентификатора – служебен номер или ЛНЧ трябва да се декларира за целите на осигуряването в НАП?Във връзка с гореизложеното и с оглед действащата нормативна уредба в областта на осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 84, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 – 4, като идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код БУЛСТАТ, а на лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър – чрез единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията. Едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, и чрез единен идентификационен код, определен по реда на Закона за търговския регистър.
Идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец (чл. 84, ал. 2 от ДОПК).
Лицата, които не попадат в случаите по ал. 1 или 2, се идентифицират чрез служебен номер (чл. 84, ал. 3 от ДОПК).
На основание чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1).
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:
1. в тридневен срок от: а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
г) (нова – ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.
1. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор.В чл. 4, ал. 3 от Наредбата е указано, че работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.
Според чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата, ако работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, работодателят изпраща уведомление (приложение № 1) за заличаване на подаденото преди това уведомление (при сключване на трудовия договор). Уведомлението се изпраща в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 от КТ.
От цитираните разпоредби следва, че изпълнението по предоставяне на работна сила от страна на работника или служителя не може да започне, без да е сключен писмен трудов договор и без да му е връчен екземпляр от него, както и без да е изпратено уведомление до съответната ТД на НАП. Това е задължение на работодателя и при неизпълнението му той носи административно-наказателна отговорност.
В тази връзка следва да се отбележи, че 3-дневният срок за регистриране на сключения трудов договор в ТД на НАП започва да тече от деня, следващ деня на сключването на договора (чл. 22, ал. 6 от ДОПК). Следователно, с оглед спазване на регламентирания срок за подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ в компетентната ТД на НАП, няма пречка, ако договорът бъде сключен на определена дата, а изпълнението на задълженията по договора от наетото лице да започне в един по-късен момент. В случай че лицето не постъпи на работа в уговорения срок, работодателят трябва да изпрати ново уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ до съответната ТД на НАП, с което да поиска заличаване на подаденото преди това уведомление.
Съгласно Указанията за попълване на уведомлението за сключен, изменен или прекратен трудов договор (приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредбата) в уведомлението се вписват следните данни:
В т. 10. Дата на сключване – попълва се задължително (ддммгггг) датата на сключване на договора/допълнителното споразумение;
В т. 12. Срок на договора – попълва се (ддммгггг) датата, на която периодът от време или срокът на договора изтича само когато в т. 8 е попълнен код 02;
В т. 4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – попълва се единният граждански номер на наетото лице; за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
Предвид изложеното, при попълване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ за приложения примерен трудов договор в т. 10. Срок на договора трябва да се отрази датата на сключване на договора, т.е. 24.11.2017 г. В т. 12. Срок на договора, при условие, че трудовият договор е сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ (срочен трудов договор, сключен за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго), задължително следва да се впише датата, на която изтича срокът на трудовия договор.
Доколкото в примерния трудов договор не е определен конкретен срок, а е записано, че договорът се сключва за извършване на сезонна работа до 90 дни и със срок за изпитване в полза на работодателя, който изтича в срока на договора, би следвало да се обърнете към съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, за да се определи коректно основанието за сключване на трудовия договор (чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ – до завършване на определена работа).
Видно от указанията за попълване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, когато работникът или служителят е чужд гражданин и не е вписан в регистрите на НАП с единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец, е създадена възможност за попълване на служебен номер, издаден от НАП. За да се издаде служебен номер на наетото чуждестранно лице е необходимо да се подаде искане по утвърден образец (искане за издаване на номер на чужденец) в компетентната ТД на НАП, което се подава лично от лицето или чрез упълномощено от него лице. Към искането следва да се приложи копие от документите, доказващи описаните в него регистрационни данни на чуждестранното физическо лице. При упълномощаване на друго лице не се изисква нотариална заверка на пълномощното (чл. 10, ал. 4 от ДОПК).
Бланка на искането за регистрация на чуждестранно физическо лице може да се намери на интернет страницата на агенцията (www.nap.bg) в Документи – осигуряване, Други документи.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »