извършване на последващ контрол от органите по приходите във връзка с предвидените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчни облекчения, представляващи минимални или регионални дър

Изх. № …………………..
Относно: извършване на последващ контрол от органите по приходитевъв връзка с предвидените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчни облекчения, представляващи минимални или регионални държавни помощи
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразеното по-долу становищевъв връзка с извършването на последващ контрол от страна на органите по приходите във връзка с предвидените в ЗКПО данъчни облекчения, представляващи минимални или регионални държавни помощи е в съответствие със следната примерна фактическа обстановка:
Потребителна кооперация е декларирала за 2007 г. ползване на облекчение по чл. 187 от ЗКПО, като в Приложение 2 на ГДД е посочен код 07. Декларацията е подадена по интернет. При извършена проверка е установено, че кооперацията е преотстъпила корпоративен данък в размер на 100%. В тази връзка е възложена ревизияза коригиране размера на преотстъпения данък. При ревизията задълженото лице твърди, че при попълване на ГДД е допусната техническа грешка и всъщност схемата, която иска да ползва кооперацията е по чл. 184 от ЗКПО. Действително кооперацията извършвапроизводство в община с безработица, включена в списъка на МФ. Кооперацията не е член на кооперативен съюз и не е превеждала 50 на сто от преотстъпения данък в инвестиционен фонд на такъв съюз. Друг съществен момент е, че кооперацията е производител на непреработена растителна и животинска продукция, която фигурира в Приложение № 1 на Договора за създаване на ЕО и съгласно чл. 182, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗКПО няма право да ползва данъчни облекчения, представляващи минимални илирегионални помощи.
І. С оглед на гореописаната примерна фактическа обстановка и за целите навъзникналите въпроси, свързани с осъществявания от страна на органите по приходитепоследващ контрол, считам следното:
1. Относно възможността органът по приходите да признае същото или по-малко по размер, но на друго основание преотстъпване на корпоративен данък на потребителна кооперация, както и дали иматзначение твърденията на лицето за допусната техническа грешка при попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО:
С оглед на това, че някои от предвидените в ЗКПО данъчни облекчения имат характер на държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи /ЗДП/ (Обн. ДВ. бр. 86 от 24 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр. 16 от 15 Февруари 2008 г.) и във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз, предоставянето им от 01.01.2007 г. е свързано с определени особености.По отношение прилагането на данъчните преференции, въведени в материалните данъчни закони, в сила от01.01.2007 г. и представляващи схема на държавна помощ са предвидени определени ограничения. В обхвата на тези ограничения попадат и данъчните облекчения, отговарящи на изискванията за допустима държавна помощ за регионално развитие, предвидени в чл. 184, 186 и 187 от ЗКПО. Същевременно в състава на мерките, които действат и са извън обхвата на въведените ограничения от 01.01.2007 г. са данъчните облекчения, окачествени като облекчения от общ характер, а именно тези, които са предоставяни по реда и при условията на чл. 177, 178, 179, 180 и 181 от ЗКПО (Глава 22, Раздел III от закона).
Предвид приложимата материална уредба и изложената примерна обстановка могат да бъдат направени следните изводи:
Действително потребителната кооперация няма право да ползва данъчните облекчения, представляващи минимални и регионални помощи, предвидени в чл. 184 и чл. 187 от ЗКПО. Основанието за този отказ е в разпоредбата на чл. 182, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 от същия закон поради това, че кооперацията е производител на непреработена селскостопанска продукция, фигурираща в списъка на Приложение № 1 на Договора за създаване на ЕС.
Член 182 от ЗКПО определя кръга от лицата, които не могат да ползват данъчни облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие, уредени в Раздел IV на ЗКПО. Цитираната разпоредба се отнася за всички видове облекчения, предвидени в този раздел от закона. Поради това, твърдението на ЗЛ, че е направило техническа грешка при попълване на ГДД за 2007 г. и по този начин е объркало режима на преотстъпване на данъка като е посочило кода, съответстващ на облекчението почл. 187 от ЗКПО вместо този, който се отнася за облекчението по чл. 184 от същия законне би могло да доведе до никакви данъчно-правни последици в негова полза по отношение преотстъпването на корпоративен данък.
2. Относно необходимостта органът по приходите по собствена инициатива да проверява налице ли са условия за ползване на данъчно облекчение на друго основание, като например това за земеделските производители по чл. 179 от ЗКПО относно преотстъпване на 60 на сто от корпоративния данък. С оглед на това, считам следното:
Преотстъпването на корпоративен данък представлява право на данъчно-задълженото лице да не внася в бюджета, определените по реда на ЗКПО и начислени суми за данък, които остават в патримониума на данъчния субект или се разходват при определени от закона условия. В указание на Министъра на финансите от 16.05.2007 г. (УК-№ 6) е предвидено, че преотстъпването на корпоративен данък е право на данъчно задълженото лице. За реализирането на това право е необходимо изрично волеизявление на лицето, като формата му не е обвързана с ГДД по ЗКПО. В случай, че волеизявлението не е направено чрез ГДД, същото може да бъде направено с писмен документ в свободна форма, вкл. с възражениепо ревизионен доклад или жалба срещу ревизионен акт.
Що се отнася до механизмът за контрол от страна на приходната администрация, същият се осъществява чрез извършване на проверки и ревизии. Посредством данъчната ревизия органът по приходите установява задълженията на данъчния субект, както и законосъобразността на действията му, като в конкретния случай това касае наличието, съответно липсата на условията свързани с ползване на данъчната преференция по ЗКПО, за която лицето е направило своето волеизявление. С оглед на това, считам че органът по приходите следва да изясни обективно всички факти и обстоятелства, свързани единствено с действията и волеизявленията на субекта. Това неминуемо се обвързва със задължението на органа по приходите да провери и анализира фактите, обстоятелствата и условията, свързани с ползването на заявеното от субекта данъчно облекчение. Предвид на това, считам че при осъществяване на последващия контрол от страна на органът по приходите, същият не е обвързан със задължението да изследва и установява наличието на правни възможности за ползване на данъчно облекчение на друго основание, различно от волеизявлението на лицето.

ІІ. Относно реда за възстановяване в полза на републиканския бюджет на преотстъпения корпоративен данък от кооперативните съюзи, в случай че в хода на ревизионното производство се установи, че задълженото лице не отговаря на условията за ползване на облекчението по чл. 187 от ЗКПО и е упражнило неправомерно правото на преотстъпване на данъка, като същевременно е внесло 50 на сто от така преотстъпения данък в инвестиционните фондове на кооперативните съюзи, считам следното:
Член 187, ал. 3 от ЗКПО предвижда, че кооперативните съюзи ежегодно до 31 март отчитат пред Министерството на финансите набирането и целевото разходване на преотстъпения корпоративен данък. Когато се установи, че не са изпълнени условията за преотстъпване, постъпилият в кооперативните съюзи корпоративен данък се възстановява от тях в републиканския бюджет със съответната лихва. В случая кооперативния съюз има качеството на отговорно трето лице по смисъла на чл. 16, ал. 1 от ДОПК, за което възниква задължение за възстановяване в републиканския бюджет на преотстъпеният корпоративен данък при установяване на неизпълнение на условията за преотстъпване от страна на кооперацията (чл. 187, ал. 3 от ЗКПО). Действително ЗКПО не предвижда специален ред за възстановяване на този данък от страна на кооперативния съюз. Имайки предвид, че все пак става въпрос за суми, произтичащи от задължения за данъци, т.е публични вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, за тяхното събиране би следвало да се прилагат разпоредбите от Дял четвърти на кодекса, като основание за това е издаден ревизионен акт по чл. 118 от ДОПК, с който са установени задължения на кооперацията, съответно липса на право за ползване на данъчното облекчение по чл. 187 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//
Изготвил:
М. Каракашев
Г. Ючорманска
Цв.Янкова
Съгласувал:
М. Туев-Началник на о-л „МППС”:
Л. Петкова-Началник на о-л „ДМ”:
Р. Иванов-Директор на д-я „ДОМ”:
Кр. Стефанов-Зам.изп.директор на НАП:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »