извършването на командировки в чужбина се съдържа в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /НСКСЧ/ обн. ДВ бр. 50/11.06.2004г. Определение на командировката в чужбина се съдърж

1_14/12.02.2008
ЗКПО Чл.33 ЗКПО
Отностно: данъчно третиране на изплатени командировъчни пари във връзка с извършването на товарни превози в страни членки от ЕС.
Уважаеми господин ………….,
Във връзка с Ваше запитване, заведено с ………….. в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ………. от изразяваме следното становище.
Фактическа обстановка:
Местно юридическо лице е регистрирано в България и извършва превози с товарни автомобили в страни членки от ЕС. Във връзка с дейността си има търговска база – гараж в Гърция на домуване на собствените на дружеството товарни автомобили.
Въпроси:
Какъв е данъчно признатият размер на командировачните пари, когато собственикът на ЕООД извършва превоза, като се има предвид, че е постоянно пребиваващ в Гърция.
Какъв е данъчно признатият размер на командировачните пари, когато превоза се извършва чрез наети лица по трудов договор посочили за постоянен адрес на пребиваване България, страна членка на ЕС или трета страна.
Отговор:
Правната регламентация относно извършването на командировки в чужбина се съдържа в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /НСКСЧ/ обн. ДВ бр. 50/11.06.2004г. Определение на командировката в чужбина се съдържа в чл. 2, ал. 1 НСКСЧ – командировка в чужбина е изпращането на лица за извършване на конкретна служебна работа в чужбина по нареждане на съответния командироващ орган. С чл. 6 от НСКСЧ се уреждат редът и условията за командироване в чужбина, а също така се посочват лицата, които могат да бъдат командировани.
Размерът на дневните и квартирни пари за командировки в чужбина са определени в раздел ІІІ от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина и приложение № 2 към Наредбата.
Съгласно чл.31 от НСКСЧ, персоналът на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни средства получава командировъчни пари за времето на изпълнение на международни рейсове по единна ставка или по единна средна ставка съгласно приложение №3. Ръководителите на предприятията могат да определят размери на командировъчните пари, различни от определените в приложение №3, които не могат да надвишават двойния им размер.
Съгласно §7от ПЗР на НСКСЧ, министъра на финансите и министъра на транспорта дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност, като Наредбата е приета на основание чл.215 от Кодекса на труда и чл.86, ал.3 от Закона за държавния служител – §6 от ПЗР на НСКСЧ.
Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г.) не третира размера на изплащаните дневни пари за командировки.
Признават се за данъчни цели съгласно чл.33 от ЗКПО счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице. Пътуването и престоят следва да са свързани с дейността на командироващото предприятие и разходите да бъдат отчетени документално съгласно изискванията на нормативната уредба.
Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.
За възникнали въпроси, свързани с приложението на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, следва да се обърнете към министъра на финансите и министъра на транспорта, които дават указания, съобразно своята компетентност.

Оценете статията

Вашият коментар