Каква регистрация следва да има медицинско лице извършващо прегледи в лекарски кабинет?

2_1092 / 04.07.2012 г.
чл.39, т.1 от ЗДДС

В Дирекция ОУИ е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ……, в което е описана следната фактическа обстановка:

Според изложеното в запитването сте лекар – специалист, който извършва медицински услуги – прегледи в лекарски кабинет и не е регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите. Не уточнявате имате ли регистрирана Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ /АИПСМП/ и в какво качество извършване медицинските услуги.
Поставяте следните въпроси:
1.Следва ли да се считате за лечебно заведение по смисъла на чл.3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), предвид липсата на регистрация по Търговския закон и Закона за кооперациите?
2.Следва ли да се регистрирате по ЗДДС ако облагаемият оборот от здравни услуги надхвърли 50 000лв. и не отговаряте на условията на чл.39, ал.1 от ЗДДС?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) изразяваме следното становище:
По първи въпрос:
На основание чл.39, т.1 от ЗДДС освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето(ЗЗ) и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). За да е налице освободена доставка, следва да са изпълнени и двете условия по чл.39, т.1 от ЗДДС, а именно:
– доставката да е извършена от лечебно заведение;
– предмет на доставката да са здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги.
Лечебни заведения, по смисъла на ЗЛЗ, са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някой от дейностите посочени в точки от 1 до 6 на чл.2, ал.1 от с.з. Съгласно чл.3, ал.2 ,т.1 от ЗЛЗ лечебни заведения по чл. 8, ал.1, т.1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ се учредяват от физически лица – лекари и лекари по дентална медицина. По чл.8, ал.1, т.2, б “а” от ЗЛЗ, като лечебни заведения за извънболнична помощ са посочени амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат индивидуална практика за специализирана медицинска помощ. На основание чл.3, ал.3 от с.з. лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение или извършване на регистрация при условията и по реда на този закон.
По силата на чл.36, ал.2 от ЗЛЗ, в случаите, когато лечебните заведения по чл.8, ал.1, т.2, буква „а“ се учредяват от физически лица – лекари и лекари по дентална медицина, те се регистрират само по реда на чл. 40 от с.з.
Съгласно гореизложеното, ако извършвате дейността чрез АИПСМП отговаряте на условието за лечебни заведения за извънболнична помощ.
За да е освободена доставката по реда на чл.39, т.1 от ЗДДС следва да е изпълнено и второто условие, а именно да извършвате здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги. В конкретния случай не става ясно какви точно медицински услуги извършвате. Следва да имате предвид, че в ЗДДС, както и в ЗЛЗ и ЗЗ не е дадено определение за „здравни (медицински) услуги”. Съгласно последователната практика на Съда на ЕС понятията “здравни (медицински) услуги“ и “извършването на здравни (медицински) услуги“ обхващат услугите с цел диагностициране, терапия и доколкото е възможно, успешно лечение на заболявания или разстройства на здравето.
По втори въпрос:
На основание чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Съгласно чл.96, ал.2 от ЗДДС облагаемият оборот за задължителна регистрация по закона, представлява сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.
Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
При положение, че оборотът за последните 12 месеца преди текущия е реализиран от освободени доставки по чл.39, т.1 от ЗДДС не възниква задължение за задължителна регистрация по ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар