Категоризирането на доход по ЗДДФЛ и регистрация по ЗДДС

   ЗДДФЛ чл. 13, ал.1, т.1, б «б»§чл. 33, ал.1, ал.5 и 6;

   ЗДДС чл.  3, ал.1;чл. 82, ал.2 и 3;
   ДОПК чл. 85 
                                        
Oтносно: Категоризирането на доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и регистрация по ЗДДС.
              Според описаните в писмото  Ви факти през 2009г. като физическо лице сте придобили чрез покупко  продажба недвижим имот /УПИ/, на което вече е изградена  на груб строеж еднофамилна къща. За строежа има договор и фактури плащани само по банков път.Тъй като заедно със строежа цената на УПИ – то при продажбата му ще бъде по-висока от покупната, следва ли при изчисляване на ДОД в годишната данъчна декларация да увелича т. н. „цена на придобиване” на УПИ- то с разходите по строежа /надлежно документирани с фактури/.
             Моля да потвърдите също така, необходима ли е регистрация по ЗДДС.
В тази връзка изразявам следното становище:
                        1. По въпросите касаещи прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
             На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, буква ,.б“ от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години. В този смисъл, за да се приложи цитираната разпоредба следва по безспорен начин да се удостовери, че недвижимият имот обект на продажба или замяна е притежаван от продавача повече от 5 години. В случай, че това обстоятелство не може да се удостовери и/или между датата на придобиване на недвижимия имот  не са изминали повече от пет години, полученото от продажбата е облагаем доход.
На основание чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. Продажната цена включва всичко придобито във връзка с продажбата, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ). Цената на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ и в общия случай това е документално

доказаната   цена   на  придобиване   на   имуществото,   а   когато   няма  документално доказана цена на придобиване – нула.
Информирам Ви. че доходите които са необлагаеми на основание чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ не се посочват в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г.

      Относно прилагане разпоредбите на ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Предвид ал.5 от същата разпоредба, задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.
В ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.
В облагаемия оборот по смисъла на ал.3 от закона, не се включват доставките по ал.2, т.2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3.
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Дефиниция на понятието ”независима икономическа дейност” е дадено в ал.2 на чл.3 от закона – Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В случай, когато физическо лице инцидентно извърши разпоредителна сделка с недвижимо имущество, а не редовно или по занятие, тази дейност няма да се квалифицира като независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС. В този случай, сделките ще са извън обхвата на ЗДДС, и само при наличието на такива обстоятелства, няма да възникне задължение за регистрация по ЗДДС.
При условие, че лицето извършва нееднократно подобни сделки за получаване на редовен доход от тях, то се смята, че извършва независима икономическа дейност и в тази връзка за него ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС.
            Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и в съответствие с разпоредбите на чл.3, ал.1,т.1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте задължена  да индивидуализирате  себе си , като посочвате данни за идентификация  /име и ЕГН/ЛНЧ, съответно дружество или търговец и  БУЛСТАТ/ЕИК, определен от Агенцията по вписванията/.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest