корекция на декларация обр. 6

3_3113/19.11.2010г.
ДОПК, чл. 103 и чл. 106
Относно:корекция надекларация обр. 6
Според изложеното в запитването с писмо вх. № при ТД на НАП – X лицето е подало молба за извършване на корекция на декларация обр.6 за м. 09/2008 г. Към същата е приложило експертно решение, с което е установена 50% намалена работоспособност поради общо заболяване, което по силата на чл. 18 от ЗДДФЛ дава право на лицето да ползва данъчно облекчение на дължим данък върху дохода. Приложени са и копия на ведомости за заплати за периода от м. 07/2008 г. до м. 12/2008 г. От приложените документи е видно, че за м. 09/2008 г. в декларация обр. 6 е отразен авансов данък в размер на Y лв. за м. 08/2008 г., който не е дължим и не е внесен. От офис на НАП е направен отказ за извършването накорекция на декларация обр. 6 на основание промяната в разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от Наредба № Н-8/2005 г., изречение трето, а именно: „Декларация образец №6, подадена от лицата по ал. 3, т. 1, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията”.
Във връзка с гореизложеното е поставен въпроса може ли да се извърши коригиране на подадени данни с декларация обрИзх. № 6 за м. 09/2008 г. за авансово удържан данък почл. 42 от ЗДДФЛ?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК , в сила от 01.01.2006 г. посл. изм. ДВ. бр.15/2010г.)и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8 / 2005 г. на МФ, ДВ
бр. 1/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 83/2010 г.)изразяваме следното становище:
На основание чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г. на МФ работодателите, осигурителите, както и техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица декларират общия размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общия размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ с декларация образец № 6, приложение № 4 от наредбата.
До 01.01.2010 г. декларация образец 6 се коригира след изрични указания на Националната агенция за приходите. С цел даване на такова разрешение следваше да постъпи писмено запитване в ТД на НАП, в което да са описани мотивите, налагащи корекцията.
В сила от 01 януари 2010 г. съгласно чл. 3, ал. 5, изречение трето от Наредба № Н-8 декларация образец № 6 може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Разпоредбата въвежда ограничение всички декларации с попълнен код за корекция да се подават в срока, определен с горепосочената разпоредба. Когато поради изтичане на срока не може да бъде подадена декларация обр.6 с попълнен код за корекция, коректният размер на задължението се установява по предвидения в ДОПК ред.
Съгласно ДОПК задълженията на лицата подлежат на предварително установяване и на установяване посредством извършването на ревизия. Промяната на декларираните задължения може да бъде извършена чрез един от двата цитирани способа.
Предварителното установяване на задължения се извършва с издаване на акт за установяване на задължения по декларация, издаден на основание чл.106 от ДОПК и акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД), издаден на основание чл.107 от ДОПК.
Независимо от издаването на акта по чл.106 и 107 от ДОПК, включително когато е обжалван, задълженията за данъка или за задължителните осигурителни вноски подлежат на установяване, чрез извършване на ревизия.
За да се пристъпи към съставяне на акт по чл. 106, ал. 1 от ДОПК следва да са изпълнени няколко кумулативни условия:
?подадена е декларация, с която задълженото лице само е изчислило основата и дължимия данък и/ или задължителни осигурителни вноски;
?установени са несъответствия в декларация, които засягат основата за данъчно облагане или за определяне размера на задължението;
?лицето е поканено в срока по чл. 103, ал. 1 от ДОПК да отстрани несъответствията, но не ги е отстранило или това е направено след 14 – дневния срок.
Следователно несъответствията, които могат да се коригират по реда на чл. 106, ал. 1 от ДОПК са такива, установени само по и в самата декларация, без да се търси друга допълнителна информация.
За да се извърши служебна корекция в описания случай е необходимо да бъде установено по безспорен начин от страна на органите по приходите наличиена допусната техническа грешка или несъответствие по чл.103, ал.1 от ДОПК. Установяването по безспорен начин на допускане натехническа грешка или констатиране на несъответствие следва да е резултат на извършена задълбочена проверка, като се вземат предвид всички факти и обстоятелства, относими към случая. Следва да се отбележи, че в правомощията на органите по приходите е вземането на решение във връзка с предприемане на действия, свързани с възлагането на проверка или ревизия.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »