Корекция на подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ

Наредба № 5/29.12.2002 г.: чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“; чл. 5, ал. 3, буква „а“ – „ж“; чл. 8, ал. 2;
Наредба № Н-8/ 29.12.2005 г.: чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 6а, ал. 1, т1, чл. 6а, ал. 5;
ОТНОСНО:Корекция на подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх. № ………….. от 04.08.2016 г., Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването, Вие сте сключили трудов договор с Община Р. на 05.04.2016 г., а сте започнали работа по договора на 07.04.2016 г. Считате, че е допусната грешка в подадената информация в НАП за началото на трудовия Ви договор, като е записана дата 5 април, вместо 7 април 2016 г.
Интересувате се, дали е възможно да се коригира регистрираният трудов договор, като се промени датата на започване на работа?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите по задължителното обществено осигуряване,изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда уведомление съгласно приложение № 1 се изпраща в тридневен срок от сключване на трудовия договор.
Уведомлението (приложение № 1) съдържа данни за условията по трудовия договор, а именно: основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда, номер на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори, дата на сключване, срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок, размер на основното трудово възнаграждение, длъжностно наименование, дата на прекратяване на договора (основание от чл. 5, т. 3, букви от „а“ до „ж“ от наредбата).
Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления (приложение № 1), като изпрати ново уведомление (чл. 8, ал. 2 от наредбата).
Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната ТД на НАП декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват: единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.
В цитираното приложение № 1 са дадени подробни указания относно попълването на данни в декларация образец № 1, включително за т. 14 ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено, а именно попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.
Съгласно чл. 6а, ал. 1 т. 1 от наредбата работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1 (образец 1, 3 и 5), като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните в декларации образец № 1 и № 3 – месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен.
Декларации образец № 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности (чл. 6а, ал. 5 от наредбата).
От цитираните разпоредби е видно, че в уведомлението, което работодателят изпраща в ТД на НАП за сключен трудов договор, се вписва датата на сключване на трудовия договор, а не датата на която лицето постъпва на работа и започва фактическото изпълнение на задължениятапо трудовия договор. В т. 14 на декларация образец № 1 се вписва денят, от който лицето е започнало да упражнява трудова дейност (денят, в който лицето фактически започва работа).
След направена справка в Регистъра на трудовите договори се констатира, че на 05.04.2016 г. за Вас има подадено уведомление по реда на чл. 62, ал. 5 от КТ от Община Родопи, в което е отразена дата на сключване на договора – 05.04.2016 г. За месец април 2016 г. е подадена декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“, с попълнена т. 14 – ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено – 05, т.е. в декларацията е посочена дата 5 април като начало на изпълнението по трудовия договор.
Следователно, ако Вие сте сключили трудовия договор на 5 април 2016 г., а сте започнали работа на 7 април 2016 г., подаденото в ТД на НАП уведомление с дата 05.04.2016 г. е коректно попълнено и не е налице основание за изпращане на ново уведомление, с код за корекция. Декларация образец № 1 обаче с вписана дата 5 април 2014 г. (05) в т. 14 „ден, от койтоосигуряването е възникнало/възобновено“ е попълнена неправилно и трябва да бъде коригирана.
Предвид гореизложеното, за да се отрази в базата данни на НАП действителната дата, от която започвате да изпълнявате задълженията си по сключения трудов договор, Вашият работодател/осигурител следва да подаде нова декларация с коректните данни и попълнен код за корекция.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »