КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.6, aл. 2,КСО, чл.10,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.6, aл. 10,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 4

5_20-00-511/28.05.2009г
КСО,чл.4, ал.1, т.7, чл.4, ал.4, чл.6, ал.2 и ал. 10, чл.10;
НООСЛБГРЧ, чл.1, ал.4;
Фактическа обстановка: лице иска да регистрира ЕООД на което да е управител. В момента е в отпуск по чл.163, ал.1 от КТ. Лицето е работило по трудов договор и сега получава съответното обезщетение.
Въпроси: 1. Как да се осигурява след като дружеството започне дейност за времето през което е в отпуск по бременност и раждане и да продължи да получава обезщетение?
2. Как следва да се осигурява по време на отпуска по чл.164, ал.1 от КТ за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и да продължи да получава обезщетение?
3. Как да се осигурява ако след ползване на отпуска по чл.164, ал.1 реши да се върне на работа и дружеството извършва дейност?
Съгласно чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 от КСО и продължава до прекратяването и.
На основание чл.6, ал.2 от КСО, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски включва всички възнаграждения, включително начислени и неизплатени идруги доходи от трудова дейност.
Собствениците на ЕООД могат да се осигуряват по два начина-по договор за управление и контрол и като самоосигуряващи се лица.
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик, следва задължително да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица , съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие катосъвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок /респективно –безсрочно/.
Такъв договор се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител-срещу заплащане на възнаграждение.
В случай, че изберете да се осигурявате като самоосигуряващо се лице, осигуряването следва да се извършва по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО и чл.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/.
Съгласно цитираните разпоредби, собствениците на търговски дружества са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване старост и смърт. Осигурителните вноски са върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване на съответната календарна година.
По свой избор можете да се осигурявате и за всички осигурени социални рискове без трудово злополука и професионална болест и безработица, на основание чл.4, ал.4 от КСО.
Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, сподаване на декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на месец януари на съответната календарна година, на основание чл.1, ал.4 от НООСЛБГРЧ.
Задължението Ви за осигуряване като собственик и управител на ЕООД би отпаднало единствено в случай, че не упражнявате трудова дейност в дружеството.
В хипотезата, при която продължите да извършвате трудова дейност като собственик и управител на ЕООД и възобновите трудовата си дейност по трудово правоотношение, за вас ще се прилага разпоредбата на чл.6, ал.10 от КСО.
Съгласно тази разпоредба за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл.4, ал.1 и ал.2;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3.доходи за работа без трудово правоотношение;
Относно правото Ви на парично обезщетение компетентен е Националният осигурителен институт.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
makale