КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,НЕВД, чл.3, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 8

2_572/10.04.2012г.
КСО – чл.4, ал.3, т.2
– чл.6, ал.8
ЗДБОО – чл.8, ал.1, т.2
НЕВДОВ – чл.3, ал.3
В запитването Ви е описана следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице, в качеството Ви на ЕТ. Организатор сте на хазартни игри с игрални автомати и се облагате с алтернативен данък по част V чл.242 от ЗКПО.
Въпросите, които поставяте са:
1.Следва ли да правите изравнителни осигурителни вноски за 2011г. при условие, че ред 9.3, част III от Приложение 2 на декларацията Ви по чл.50 от ЗДДФЛ за 2011г. остава празен?
2.Следва ли да правите осигурителни вноски ежемесечно през годината и на каква база?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
На основание чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност, поради общо заболяванеза старост и засмърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство /чл. 4, ал. 4 от КСО/.
Тези лица са самоосигуряващи се лица по см. на чл.5, ал.2 от КСО. Задължението им за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване /чл.1, ал.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица/. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите /НАП/, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството /чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ/.
На основание чл.6, ал.7 от КСО осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година.
Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.1, т.2 от ЗДБОО за 2011 и 2012г. минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица са съобразно облагаемия им доход за 2010г., респективно 2011г.като самоосигуряващи се лица и са следните:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
Окончателен размер на месечния осигурителен доход лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО определят по реда на чл.6, ал.8 от КСО /изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г./ – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
Декларираният облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност по смисъла на чл.6, ал.8 от КСО се определя по реда на чл.3, ал.3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДОВ/. В точка 1 от цитираната разпоредба /доп. – ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г./ е указано, че при определяне на годишния осигурителен доход едноличните търговци, упражняващи трудова дейност, вземат предвид -облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, без да го намаляват с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски, размера на пренесената данъчна загуба по реда на ЗКПО и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ и застраховки “Живот“, ако са свързани с инвестиционен фонд.
Съгласно чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър. Според ал.2, точка1 от същия член в облагаемия доход по ал. 1 не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности, които се облагат с алтернативни данъци по ЗКПО.
На основание чл.5, ал.4, т.1 от ЗКПО дейността от организиране на хазартни игри се облага с алтернативен на корпоративния данък. Следователно доходите на едноличните търговци от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по ЗКПО, не се включват в облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ и не участват при формиране на окончателния размер на осигурителния доход по реда чл. 6, ал. 8 от КСО.
Указанията за попълване на Приложение № 2 – за доходи от стопанска дейност като ЕТ към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. са съобразени с цитираните разпоредби, поради което приходите и разходите от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на ЗКПО, се изключват при годишното данъчно облагане по ЗДДФЛ. За тази цел в Приложение № 2 е предвиден механизъм, по който същите се приспадат от счетоводния финансов резултат при данъчното преобразуване. В резултат на това приспадане на ред 9.1, част ІІІ от Приложение № 2 /и на ред 26, колона Б от Справка № 2 – размер на данъчната загуба, приспадната през съответната година/ се получава сумата на данъчната печалба, която се пренася на ред 13 в кол. 5.1 от Таблица 1 и Таблица 2 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, т.е доходите от хазартни дейности, облагаеми с алтернативен данък по ЗКПО, не се включват в годишния осигурителен доход на самоосигуряващото се лице.
От горецитираните разпоредби следва, че за периодите, през които упражнява дейност едноличният търговец дължи авансови осигурителни вноски върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО.
Следва да се има в предвид, че доходите на едноличния търговец от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по ЗКПО не се вземат в предвид при определянето на минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица по чл.8, ал.1, т.2 от ЗДБОО за 2011 и 2012г., тъй като същите не формират облагаем доход по чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ.
Доходите от хазартни дейности, облагаеми с алтернативен данък по ЗКПО, не се включват в годишния осигурителен доход на самоосигуряващото се лице – ЕТ и не участват приопределянето на окончателният размер на месечният осигурителен доход в Таблица 1 и Таблица 2 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »