КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 2

2_1085/18.07.2011г.
КСО – чл.4, ал.3, т.2
НООСБГРЧМЛ – чл.2, ал.2
От изложената в писмото фактическа обстановка става ясно, че Вие сте управител и внасяте вноски само за здравно осигуряване. Вноските са внасяни по Булстат на дружеството. Отказано е прехвърлянето от Булстат на ЕГН. Желаете уреждане на въпроса.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
За съдружниците, които са вписани и като управители на търговскидружества, но не им е договорено или определено по съответния ред възнаграждение за управление и упражняват дейност с личен труд в дружеството, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, съгласно чл.4, ал.3, т.2 от КСО. Тези лица са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО тъй като са лица, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка.
С алинея 2 на чл.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските гражданина работа в чужбина и морските лица (изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) изрично е уреден начинът, по който трябва да бъдатвнасяни осигурителните вноски от тази категория лица. Съгласно нейния текст „физическите лица – съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентната териториална дирекция на НАП на самоосигуряващото се лице поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето”. С оглед изменението на разпоредбата, в сила от 01.01.2010 г. в платежните документи за внасяне на дължимите осигурителни вноски по сметката на компетентните дирекции на НАП, следва да се посочва единния граждански номер на самоосигуряващото се лице както и трите му имена за задължено лице без да се вписва Единния идентификационен код /Булстат/ на дружеството, в което се извършва дейността, и която е основание за осигуряването.
Задължителните осигурителни вноски са публични държавни вземания, които се събират по реда на ДОПК (чл.162, ал.2, т.1 и чл.163, ал.1 от ДОПК). Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски (чл.169, ал.1 от ДОПК). В чл.175, ал.1 от ДОПК е регламентирано, че за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон. Алинея 2 от същата разпоредба указва, че лихва се дължи и върху невнесената в предвидения в закона срок авансова вноска(изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.).
Съдружниците в търговски дружества са самостоятелна категория задължени лица посмисъла на чл.14 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, тъй като са носители на задължението да внасят осигурителни вноски. В ДОПК, КСО, Закона за здравното осигуряванеи останалите поднормативни актове липсват разпоредби, предвиждащи възможност за неначисляване на лихви за невнесени в законоустановените срокове публични задължения от задълженото лице по ЕГН и внесени суми от трето лице по неговият идентификационен номер /Булстат/. Следователно, от 2010г. вноските трябва да бъдат внасяни поотделно за всеки месец и в документа за внасяне да е попълнено ЕГН на самоосигуряващото се лице, в противен случай се дължи лихва в размер, определен в съответните закони.
Следва да имате в предвид, че в писмо с изх.№ 20-00-133/09.05.2011г. на Заместник изпълнителния директор на НАП е указано, че при работата си ако НАП установи случаи на банкова грешка, при която сумата правилно е постъпила по банковата сметка на НАП, но при пренасяне на информацията от платежния документ, банковия служител греши и като задължено лице изписва Булстат/ЕГН/ЛНЧ, различен от попълнения от лицето, то в този случай следва да се приема, че лицето е изпълнило публичните си задължения в срок и в този смисъл генерираните от информационната система лихви са недължими. Задължение на банката е своевременно писмено да уведомява НАП при констатирани грешно пренесени данни. Въз основа на това писмо в информационната система на НАП, сумите се прехвърлят по верния Булстат/ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице и се сторнират недължимите лихви от данъчно осигурителната сметка на лицето.
Ако считате, че са налице недължимо внесени суми за осигурителни вноски от търговското дружество в качеството му на осигурител, същите подлежат на прихващане и/или възстановяване по реда на чл.128 от ДОПК. Прихващането или възстановяването може да се извършва по писмено искане на лицето /чл.129, ал1 от ДОПК/.

Оценете статията

Вашият коментар