КСО, чл.4, aл. 6,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1

2_348/27.02.2012 г.
КСО – чл.4, ал.3, т.1
чл.4, ал.4
чл.4, ал. 6
ЗЗО -чл.40, ал.1, т.4
чл.40, ал.1, т.2
ОТНОСТНО: Здравноосигурителни вноски за лице, на което е отпусната пенсия
Отправили сте писмено, в което поставяте въпрос, за това дали се дължат здравни осигуровки от работещпенсионер, който извършва дейност като свободна професия.
Предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване застарост и за смърт. По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
В алинея 6 на чл.4 от КСО е указано, че лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2, 4 – 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. Следователно лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия когато са и пенсионери може да упражнят правото си на избор и да изберат да не правят вноски за държавното обществено осигуряване.
На основание чл.40, ал.1, т.4 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО), здравноосигурителната вноска за пенсионерите е върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на републиканския бюджет. От горецитираното е видно, че няма нормативно изискване пенсионерите да правят здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като дължимите от тях здравноосигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет.
Възникват обаче случаи, в които въпреки че лице е пенсионер, то дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като в ЗЗО липсва разпоредба подобна на тази на чл.4, ал.6 от КСО, която да дававъзможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица.
Поради това, на основание чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, лицата по чл.4, ал.3, т.1 от КСО включително и когато получават пенсии, се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.
Следователно, лице, упражняващо свободна професия трябва задължително да внася за своя сметка ежемесечни авансови здравноосигурителни вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Размера на вноската е8 на сто.
Съгласно чл.40, ал.1, т.6 от ЗЗО за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т.1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл.6, ал.10 от КСО.

Оценете статията

Вашият коментар