КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 1, т. 8,КСО, чл.7, aл. 1,КСО, чл.7, aл. 2,КСО, чл.7, aл. 3,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква в,ЗЗО, чл.40, aл. 5,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

5_66-00-1/29.10.2008г.
КСО, чл.4, ал.1, т.7, чл.6, ал.3, чл.4, ал.3, т.2, чл.4, ал.1, т.8, чл.7, ал.1, ал.2, ал.3;
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1, б”в”, чл.40, ал.5;
Фактическа обстановка: Управител по съдебно решение на сдружение с нестопанска цел е извършвал трудова дейност в дружеството. В съдебното решение не е упоменато възнаграждение и такова не е получавано. Лицето се е осигурявало като самоосигуряващо се лице, но от НОИ отказват да заверят осигурителната книжка, тъй като считат, че вноските са неоснователно внесени. От НАП отказват да възстановят внесените вноски за самоосигуряващо се лице.
Въпрос: Има ли основание да се възстановят осигурителните вноски.
Чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ регламентира осигуряването на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик.
Осигурителните вноски за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от прага за съответната професия, на основание чл.6, ал.3 от КСО.
Ако обаче възнаграждение не е получавано, а управителят е и съдружник в дружеството, осигуряването се осъществява по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО. В тези случаи достатъчно условие за да възникне задължението за осигуряване е упражняването на трудова дейност.
За лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности за управление и контрол и участие в управителни и контролни органи на юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани по Търговския закон е предвиден специален ред за осигуряване, а именно чл.4, ал.1, т.8 от КСО.
Съгласно цитираната разпоредба, тези лица са осигурени за всички осигурени социални рискове.
Осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски се разпределят между осигурителите и осигурените в съотношение за 2008 година 60/40.
Здравното осигуряване на лицата, получаващи доходи на изборни длъжности е регламентирано в чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.
Съгласно цитираната разпоредба здравноосигурителни вноски се внасятвърху дохода за който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО. Вноската се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение за 2008година 60/40.
Редът и сроковете за внасяне на осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности е регламентиран в чл. 7 от КСО. Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него, съгласно чл.7, ал.1 от КСО.
Съгласно чл.7, ал.2 от КСО, осигурителните вноски за сметка на осигурените лица се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.
Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, през който е извършено начисляването, съгласно разпоредбата на чл.7, ал.3 от КСО.
Осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, на основание чл.40, ал.1, т.1, буква „в” от ЗЗО.
Видно от цитираните разпоредби, задължението за внасяне на осигурителни вноски възниква от датата, на която възнаграждението е изплатено/начислено.
В случай, че управителят на сдружението не е получавал възнаграждение за трудовата дейност, която е извършвал, осигурителни вноски не се дължат.
В действащата към моментанормативна уредба не е предвидена възможност управителите на дружества с нестопанска цел в случаите, в които не получават възнаграждение от дружествата да провеждат своето осигуряване като самоосигуряващи се лица, по смисъла на чл.4, ал.3, т.2 от КСО.
Считаме, че внесенитепо реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО осигурителни вноски за управителя на сдружението са неоснователно внесени.
Относно здравното осигуряване на лицето, същото следва да има предвид разпоредбата на чл.40, ал.5 от ЗЗО.
Съгласно същата, лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. Здравноосигурителната вноска е за сметка на лицето и се внася по ЕГН.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »