КСО, чл.7, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

2_1175/25.06.2010г.
КСО – чл.4, ал.1, т. 7
-чл.7, ал.3
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че имате сключен на основание Наредба №9 на Общински съвет ….., договор за контрольор на общинското търговско дружество. Месечното му възнаграждение е 300лв. Контрольорът декларира, че се отказва от получаването на полагащото му се възнаграждение.
Въпросът, които отправяте е: следва ли общинското дружество да начисли полагащото се възнаграждение по договора и да внесе дължимите осигурителни вноски?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
На основание чл.22, ал.2 във вр. с чл10, ал.1, т.6 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община … върху общинската част от капитала на търговските дружества, общинският съвет, когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в ЕООД избира контрольори и проверители на дружеството, съобразно чл.144 и чл.146 от Търговския закон.
В чл. 144, ал. 1 от ТЗ е посочено, че дружественият договор може да предвиди избирането на контрольор (контрольори), който да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание. В едноличното дружество контрольорът се назначава от собственика (чл. 144, ал. 3 от ТЗ). Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди (чл. 145 от ТЗ).
Лицата, които и получават доходи на изборни длъжности, подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица на основание чл.4, ал.1, т.8 от КСО. Разпоредбата не се прилага в случай, че в резултат от избора е възникнало трудово правоотношение или такова по управление и контрол съгласно точки 1 и 7 от същата алинея. Предвид изложеното, при внасянето на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за лицето, което извършва дейността контрольор на „Общински пазари”ООД въз основа на изрично сключен договор за контрол с дружеството, следва да се прилага реда по чл.4, ал.1, т. 7 от КСО.
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл.10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването й.
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от КСО.
Осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.1, т.7 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителят внася осигурителните вноски до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът /чл.7, ал.3 от КСО/. Съгласно определението, дадено в Указание № 24-00-10/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на НАП, «неначислени възнаграждения» по смисъла на чл.6, ал.3 от КСО за лицата, които упражняват трудова дейност по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, са дължими възнаграждения, когато са договорени или определени по съответния ред, но не са начислени. В зависимост от вида на търговското дружество възнаграждението може да е посочено в дружествения договор, съответно учредителния акт, да е определено с решение на съответния орган на дружеството или по друг начин.
От изложената от Вас фактическа обстановка става ясно, че контрольора упражнява трудова дейност, има определено /договорено/ възнаграждение и подлежи на осигуряване по чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Следователно за Вас в качеството Ви на осигурител възниква задължение да внася осигурителните вноски до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът от контрольора.