КСО, чл.9

2_ 768/16.04.2010г.
КСО – чл.9
ОТНОСТНО: подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и начисляване на
социални и здравни осигуровки на лице, възстановено от съда
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте възстановен от съда на заеманата от Вас длъжност директор на СОУ.
Въпросите, които отправяте са:
1. В данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2009г. какъв размер на социалните и здравниосигуровки следва да попълните в справката – приложение за периодите на оставането си без работа – 26.02.2008г. – 03.03.20010г.?
2. Полага ли Ви се платен годишен отпуск за периода на оставане без работа, в какъв размер и в какви срокове може да се ползва?
В изложената от Вас фактическа обстановка не се установява дали за посочения период имате доходи и от какво произтичат те, поради което изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от същия кодекс са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на уволнението, ако лицето не е било осигурявано. Ако е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък. За периодите, през които е осигурявано при друг работодател през времето на незаконното уволнение, лицето следва да представи служебна бележка за месечния осигурителния доход, върху който са внесени осигурителни вноски.
Дължимите осигурителни вноски са в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (чл. 9, ал. 5 от КСО) в универсален пенсионен фонд по години, както следва:
– 2008 г. – фонд “Пенсии“ 17 на сто и ДЗПО – УПФ 5 на сто,
– 2009 г. – фонд “Пенсии“ 13 на сто и ДЗПО – УПФ 5 на сто,
– 2010 г. – фонд „Пенсии” 11 на сто и ДЗПО – УПФ5 на сто;
За периода на незаконното уволнение, който се зачита за осигурителен стаж, не се внасят здравноосигурителни вноски от работодателя. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), върху месечен осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната календарна година (месечно 8 на сто върху 210 лв.).
В случаите на възстановяване на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, работодателят Ви следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП данни по чл. 5, ал. 4 от КСО за периода, през който Вие не сте работили – от уволнението до възстановяването Ви на работа. Работодателя подава данни с декларации образец 1 и 6 по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.
С оглед гореизложеното само по силата на възстановяването на работа след незаконно уволнение не следва да се подават данни от лицето.
В хипотезата, при която лицетоима други доходи подлежащи на деклариране по чл.50 от ЗДДФЛ, например доходи от наеми е внасяло здравно осигурителни вноски по чл.40, ал.5 от ЗЗО, като лице неподлежащо на здравно осигуряване на друго основание, следва да попълни и Таблица 2от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.
Следва да се отбележи, че Националната агенция за приходите е компетентна да дава становища по приложението на данъчното и осигурително законодателство.
Въпросите касаещи ползването на платен годишен отпуск за периодите на оставане без работа са от компетентността на Министерство на труда и социалната политика, респективно Дирекция “Инспекция по труда – ….“, поради което следва да отнесете въпросите касаещи трудовото законодателство към тях.

Оценете статията

Вашият коментар