Механизма на обратно начисляване при доставка на зърнени и технически култури по реда на ЗДДС.

ОТНОСНО: Механизма на обратно начисляване при доставка на зърнени и технически култури по реда на ЗДДС.
В Дирекция „ОДОП“ – ……………..постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-74/12.02.2014 г. относно механизма на обратно начисляване при доставка на зърнени и технически култури по реда на ЗДДС.
Фактическа обстановка: Дружество регистрирано по ЗДДС извършва основна дейност – пакетаж на ядки и сушени плодове и по-точно пакетаж на царевица за пуканки, елда /кафява и зелена/ за човешка консумация.
Зададени са следните въпроси:
1. Попадат ли в механизма на обратно начисляване доставките със зърнени и технически култури /царевица за пуканки, елда /кафява и зелена// и лимец посочени в приложение № 2?
2. Трябва ли да се прилага новия режим на отчитане на ДДС за доставките на царевица за пуканки, елда /кафява и зелена// и лимец?
3. При условие, че във фактурите, които получава дружеството от доставчиците е начислен ДДС и същите са неправилно издадени, как следва да се процедира?
Предвид изложената фактическа обстановка, изразяваме следното становище:
Първи и втори въпрос: Тъй като първи въпрос и втори въпрос в частта на данъчно третиране на доставките на царевица за пуканки и елда /кафява и зелена/ представляват сложен казус, същите са препратени до ЦУ на НАП – София за отговор по компетентност.
По отношение на данъчното третиране на доставките на олющен лимец следва да имате предвид следното:
Със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /обн. ДВ бр.98 от 12 ноември 2013г./е направено изменение в Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС и е допълнен списъкът на доставките на стоки с място на изпълнение на територията на страната, по отношение на които е приложим визираният в чл. 163а от ЗДДС механизъм на обратно начисляване на данъка. В новосъздадената част втора на приложението стоките са класирани в номенклатура чрез „Код по КН 2012“ и „Описание на стоката“. В § 1 на ДР на ЗДДС е създадена т. 71, съгласно която „Код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение 1 към Регламент /ЕИО/ № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
От 1 януари 2012 г. е в сила Регламент /ЕС/ № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011г. за изменение на приложение № 1 към Регламент /ЕИО/ № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа. В Част първа – Уводни разпоредби, Раздел I – Общи правила, б. „А“ – Общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура, чл. 1 е посочено, че текстът на заглавията на разделите, на главите и на подглавите има само индикативна стойност, като класирането се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите и съгласно следващите правила, когато те не противоречат на посочените по-горе термини на позициите и на забележките към разделите или към главите. Освен това съгласно Раздел II, б. “Е“ лимецът се класира в подпозиция „за посев“ , при условие че отговаря на условията, определени в Директива 66/402/ЕИО на Съвета. Същевременно за лимеца, за който селскостопанските разпоредби не се прилагат, по-благоприятно тарифно третиране поради естеството на стоката се прилага при условие, че се докаже по безспорен начин, че продуктът е предназначен за посев.
Съгласно Раздел II „Продукти от растителен произход“, Глава 10 „Житни растения“, „Забележки“, чл. 1, б. “Б“ от Регламент № 1006/2011, главата не включва зърна, които са олющени или обработени по друг начин.
В съответствие с посочените изисквания на Регламент № 1006/2011 в Приложение № 2 към чл. 163а от ЗДДС към код по КН 2012 1001 -„Пшеница и смес от пшеница и ръж“ са посочени две позиции житни растения – „Твърда пшеница“ и „Други“. Към позиция „Твърда пшеница“ са обособени две подпозиции: „За посев“ с код 1001 11 00 и „Друга“ с код 1001 19 00. Към втората позиция на същото ниво „Други“ са обособени две подпозиции „За посев“ с код 1001 91 и „Други“ с код 1001 99 00. Към подпозиция „За посев“ са посочени стоките: „Лимец“ с код 1001 91 10; „Мека пшеница и смес от пшеница и ръж“ с код 1001 91 20; „Други“ с код 1001 91 90.
Предвид гореизложеното считаме, че разпоредбите на Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС са приложими единствено по отношение на лимец за посев с код по КН 1001 91 10.
При продажба на олющен пакетиран лимец е приложим общия ред на облагане с ДДС, при който данъкът е изискуем от доставчика.
Трети въпрос: Правото на данъчен кредит ще е налице, когато са изпълнени предпоставките, регламентиращи това право, предвидени в Глава седма “Данъчен кредит“ от ЗДДС. Едно от ограниченията на правото на данъчен кредит е регламентирано с разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, съгласно която, не е налице право на данъчен кредит за данък, който е начислен неправомерно.
В закона липсва легална дефиниция на понятието „неправомерно начислен данък”, във връзка с прилагането на ограничението на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. В писмо Изх.№ 24-00-12/ 23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на НАП е изразено становище, че неправомерно по смисъла на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС ще бъде начисляването на ДДС само и единствено тогава, когато данъкът не следва въобще да бъде начисляван.
При условие, че Вашите доставчици погрешно са издали фактури /издадени фактури, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен/ за Вас не възниква право на приспадане на данъчен кредит по тези фактури на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »