Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 1; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 7 и 8;
НООСЛБГРЧМЛ: чл. 3, ал. 3; чл. 4, ал. 1;
ОТНОСНО:  Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
 В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. …. с вх. № …………05.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното:
Във връзка със заверка на осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице /упражняващо свободна професия /, считате че некоректно е попълнена колона 4 от Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.  
През м.юни – до 28.06 вкл. лицето получава обезщетение на основание чл. 50 и 51 от КСО, от 29.06. подава декларация за започване на дейност като самоосигуряващо се лице. За 4 дни от м.октомври и 9 дни от м.ноември също получава обезщетение за общо заболяване.
За месеците юни, октомври и ноември в колона 4 на таблица 1 лицето е посочило избран месечен осигурителен доход – 2000 лв., а за целия период от м.юни до м. декември – 14000 лв. /ред 13 на колона 4/. На ред 13 на колони 5.3, 6 и 7 за посочения период също е попълнило сумата 14000 лв., в резултат на което не е формиран осигурителен доход, върху който се дължат изравнителни вноски. За горепосочения период авансовите осигурителни вноски са внесени върху осигурителен доход в размер на 10982,69 лв. Посочвате също така, че доходът, от който е определено паричното обезщетение е 3112,73 лв.
При направената справка в информационната система на НАП се установи, че облагаемият доход от упражняване на свободна професия, деклариран от лицето с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. е 69825 лв., а за 2009 г. – 73987,50 лв. Лицето е подало декларация за започване на трудова дейност като упражняващо свободна професия, считано от 25.01.2000 г. От същата дата е избрало да се осигурява и за риска „Общо заболяване и майчинство”. Лицето ползва отпуск за временна неработоспособност в периода от 01.01.2011г. до 28.06.2011 г. включително.
          Въпросите, които поставяте, са:
Правилно ли е попълнена Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. и какъв следва да бъде размерът на годишния осигурителен доход?
Във връзка с изложеното,  изразяваме следното становище по запитването:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство /чл. 4, ал. 4 от КСО/.
Осигурителните вноски за тези лица са изцяло за тяхна сметка и се внасят авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година /чл. 6, ал. 7 от КСО/.
От 01.01.2011 г. е въведен диференциран размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица в зависимост от облагаемия доход, който са декларирали като самоосигуряващите с лица. В чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2011 г. са определени следните размери на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5401 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
Тези лица определят окончателен размер на осигурителния доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
Самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за по-високия осигурен риск, включващ и общо заболяване и майчинство, не внасят осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, поради което в тези случаи месечният осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни /арг. от чл. 3, ал. 3 и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица/.
Лицата, родени след 31.12.1959 г., внасят задължително осигурителни вноски и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд /ДЗПО-УФ/, които се определят на база доходите, върху които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване /чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от КСО/.
          Здравното осигуряване на посочените лица се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ – по аналогичен ред на държавното обществено осигуряване /ДОО/.
С оглед на гореизложеното, самоосигуряващите се лица определят годишния си осигурителен доход по описания по-горе ред на чл. 6, ал. 8 от КСО като пренасят облагаемите доходи, декларирани в съответните приложения на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в Справката за окончателния размер на осигурителния доход /Образец 2004/ към декларацията. При вписване на данните в Таблици № 1 и № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход следва да се спазват указанията за попълването им, които са съобразени с разпоредбите на осигурителното законодателство.
В колона 3 от Таблици № 1 се попълват доходи от дейност по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, като наето лице в случаите по чл. 14в, б.”б” от Регламент 1408/71, върху които се дължат осигурителни вноски.
В колона 4 се попълва избраният осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски от самоосигуряващите лица.
Колона 5.3 се попълва от лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, чийто облагаем доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Същите формират годишния осигурителен доход като на ред 13, колона 5.3 на Таблица 1 вписват облагаемия доход деклариран в Приложение 3, таблица 6, ред 6.10. Месечният осигурителен доход се определя, като тази сума се раздели на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
Когато самоосигуряващото се лице не е извършвало дейност през целия месец или е било във временна неработоспособност, бременност и раждане или отглеждане на малко дете /при условие, че е осигурено за фонд „Общо заболяване и майчинство”/, окончателен размер на осигурителния доход следва да се определи само за времето, през което е имало дейност. За тази цел сумата от ред 13 на колона 5.3 трябва да се раздели на броя работните дни, през които е упражнявана дейността. Месечният осигурителен доход се определя като така изчисленият средно дневен осигурителен доход се умножи по броя на работните дни за всеки един месец от периода, през който лицето е упражнявало трудова дейност.
В колона 6 се попълва сборът от осигурителните доходи, върху които са дължими осигурителни вноски /колона 3 и колона 4/.
В колона 7 се вписва сумата от общия осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписани в колона 3 и колони 5.1 до 5.5. Сумите, вписани в колона 7 не могат да надвишават максималния размер на осигурителния доход за съответния месец.
Следвайки схемата за образуване на размера на годишния осигурителен доход /сумата от ред 13 на колона 7 – сумата от ред 13 на колона 6/, се получава размерът на осигурителния доход, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски, съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО.
В разглеждания казус, с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. лицето е декларирало само доход от упражняване на свободна професия, поради което за него не възниква задължение да попълва колона 3 на Таблица 1.
Самоосигуряващото се лице е внасяло авансово осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход в размер на 2000 лв., следователно за  месеците юли, август, септември и декември в колона 4 следва да се попълни сумата 2000 лв.Предвид обстоятелството, че през целия период от м. януари до м. май включително е в отпуск за временна неработоспособност, колона 4 за тези месеци не трябва да се попълва. За останалите месеци юни, октомври и декември месечният осигурителен доход, се определя пропорционално на отработените дни: м. юни за 2 работни дни – 181,82 лв. /2000лв. : 22 дни х 2 дни/; м. октомври за 17 работни дни – 1619,05 лв. /2000лв. : 21 дни х 17 дни/; м. ноември за 13 работни дни – 1181,82 лв. /2000лв. : 22 дни х 13 дни/.На ред 13 в колона 4 се формира общо осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски в размер на 10982,69 лв.
Декларираният облагаем доход от упражняването на свободна професия в размер на 69825 лв., който се пренася от ред 6.10 на Таблица 6 в Приложение 3 на данъчната декларация на ред 13 от колона 5.3 в Таблица № 1, се разпределя за периода, през който е упражнявана дейността, т.е. само за отработените дни като се изключат дните във временна неработоспособност. Отработените дни на лицето за календарната 2011 г. са общо 117. Месечният осигурителен доход се определя като среднодневният осигурителен доход /69825 лв. : 117 дни/ се умножава по броя на работните дни за всеки от месеците, през които е упражнявана дейността:
м.юни – 2 дни  – 1193,59 лв.;
м. юли – 21 дни – 12532,70 лв.;
м.август – 23 дни – 13726,28 лв.;
м.септември – 20 дни – 11935,89 лв.; 
м.октомври – 17 дни – 10145,51 лв.;
м.ноември – 13 дни – 7758,33 лв.;
м.декември – 21 дни – 12532,70 лв.
В колона 6 се пренасят данните от колона 4, т.е. на ред 13 от колона 6 се вписва общ осигурителен доход в размер на 10982,69 лв.
В колона 7 се прехвърля сумата на общия осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, вписан в колона 5.3. Сумите в колона 7 не следва да надвишават максималния размер на осигурителния доход за съответния месец, следователно за м. юни се вписва доход в размер на 1193,59 лв., а за периода от м. юли до м.декември включително месечният осигурителен доход е 2000 лв. На ред 13 колона 7 се формира доход в размер на 13193,59 лв.
Размерът на осигурителния доход, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски, съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО, е 2210,90 лв. / 13193,59лв. – 10982,69 лв./.
При попълване на Таблица № 2 следва да се има предвид, че в месеците с дни във временна неработоспособност в колона 3 се посочва пропорционалната част от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, върху който се дължат здравноосигурителни вноски. Минималният осигурителен доход по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗБДОО за 2011 г., определен за лицата, които за 2009 г. са декларирали облагаем доход като самоосигуряващи се лица над 7500 лв. е 550 лв.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest