Начислява ли се ДДС върху такса за неявяване за предварителна резервация?

чл.26, ал. 2 от ЗДДС
чл. 92 от ЗЗД  

Според изложеното  при предварителна резервация за нощувка Вашите клиенти заплащат такса, която наричате „no show fee” /такса за неявяване/, която да Ви компенсира в случай ,че госта не се яви и не ползва  услугата нощувка .
Поставяте следния въпрос: Начислява ли се ДДС върху тази такса и имали значение госта от коя държава е ?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба,  изразяваме следното становище:
Съгласно чл.26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на база всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Изрично в закона е предвидено, че плащанията за лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер, не се смятат за възнаграждение по доставката. За документирането им не се издава данъчен документ /фактура/, а само документ, който удостоверява заплащането им от контрагента по конкретния договор, съгл. чл. 84 от ППЗДДС.
Предвид обстоятелството, че в практиката се разграничават няколко вида лихви и неустойки, за да се определи дали съответната сума следва да се включи в данъчната основа или не е необходимо, да се извърши преценка относно нейния характер.
По своята правна същност лихвите и неустойките могат да бъдат разделени на такива с обезщетителен характер или със санкционен характер.
С обезщетителен характер са тези лихви и неустойки, които обезщетяват страната по договора, която е претърпяла вреди, вследствие неизпълнение на задълженията на другата страна.
Съгласно чл. 92 от Закона за задълженията и договорите, неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват.
Лихви и неустойки със санкционен характер са тези, които са уговорени между страните като допълнителна санкция, т.е. в допълнение на тази, която компенсира неизпълнението на договора и представлява заместваща престация.Техният размер следва да бъде включен в данъчната основа на доставката.
Съобразно практиката на Съда на Европейската общност  заплащането на капаро/аванс,задатък/ от един клиент и задължението на хотелиера, да не сключва договор с трети лица по начин ,по който да не може да спази своето задължение към клиента не би могло да се окачестви като размяна на реципрочни престации,защото в случая едно такова задължение произтича директно от договора за наставяване ,а не от плащането на аванса.
СЕО подчертава ,че задатъка /аванса/ представлява форма на предварително твърдо определено обезщетение предвид обстоятелството ,че плащането на задатъка освобождава една от страните да докаже какъв е размера на нанесените й вреди ,когато другата страна не изпълни своите договори задължения.
В конкретният случай, ако таксата, която събирате при предварителните резервации се приспада от стойността на услугата ,то същата не представлява  насрещна престация по отношение на една независима и самостоятелно индивидуализирана доставка на услуга, т.е се касае занеустойка с обезщетителен характер, имаща за цел да Ви обезщети за вредите от неизпълнението на договора.
Върху неустойката с обезщетителен характер не следва да се начислява ДДС, за нея следва да издадете само документ, който да удостовери заплащането й отклиента  Ви , съгл. чл. 84 от ППЗДДС  независимо, от коя държава е извършено плащането.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest