fbpx

надвнесен корпоративен данък към 31.12.2012 г.

Изх. №М-94-М-86
Дата: 12.03.2013 год.
ЗКПО, чл. 94 (отм.)]
ДОПК, чл. 128;
ДОПК, чл. 129;
ДОПК, чл. 168, т. 2;
ДОПК, чл. 169, ал. 4.
Относно: надвнесен корпоративен данък към 31.12.2012 г.
Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-94-М-86/11.02.2013 г., в което поставяте въпроси, свързани с третирането на надвнесен корпоративен данък от 2012 г. и предходни години и по-конкретно дали е възможно след 01.01.2013 г. този надвнесен данък да погаси други публични задължения и какъв е редът за това.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:   
С § 53 от ПЗР на ЗИДЗДДС (ДВ бр. 94/2012 г.) са направените промени в ЗКПО като една от тях е отмяната на разпоредбата на чл. 94 от ЗКПО в сила от 01.01.2013 г., която регламентираше възможност за приспадане на надвнесен корпоративен данък. Следователно, от 01.01.2013 г. не е налице законова възможност надвнесеният корпоративен данък да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък.
Следва да се има предвид, че от 1 януари 2013 г. задълженията за данъци и осигуровки се плащат по една банкова сметка, без кодове за вид плащане, без изрично уточняване на вида на плащането, основание за плащане, период и др. Постъпилите плащания по сметката за данъци и осигурителни вноски се разпределят автоматично в зависимост от датите на доброволно плащане на всички задължения, отразени в индивидуалната данъчно-осигурителна сметка на всеки клиент – физическо или юридическо лице, като от 01.01.2013 г. чрез промяна в нормативната уредба (чл. 169 от ДОПК) се прилага нов ред за погасяване на задълженията – по поредност на падежа на задължението.
Основната разлика спрямо досегашния ред за погасяване на публични вземания, установявани и събирани от НАП е, че постъпилите плащания след началото на 2013 г. ще се обвързват автоматично с вписаните в данъчно-осигурителната сметка на лицето задължения по реда на тяхното възникване, а всяко плащане се насочва към първото по време на възникване задължение.
Съгласно § 45 от ПЗР на ЗИДЗДДС (ДВ бр. 94/2012 г.) с недължимо платени към 31 декември 2012 г. суми за публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, се погасяват задължения по реда на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако до влизането в сила на този закон е подадено искане по чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Според чл. 168, т. 2 от ДОПК един от начините на погасяване на публичните вземания е чрез прихващане. Подлежащите на прихващане суми са посочени в чл. 128, ал. 1 от ДОПК и това са недължимо платените или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите. В същата разпоредба е постановено, че те се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, а процедурата за прихващане е регламентиранав чл. 129 от кодекса.
Иначе казано, при липса на други непогасени задължения на лицето, надвнесеният корпоративен данък по годишната данъчна декларация за 2012 г. ще подлежи на възстановяване по реда на процедурата за прихващане или възстановяване, уредена в ДОПК.
/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top