Наем на помещение и ДДС начисляван върху такса „Битови отпадъци”

 чл. 26 от ЗДДС
В запитването е посочено, че съгласно сключен договор за наем предприятието е наемател на помещение, използвано като тото-пункт. Съгласно договореното от страните условие в наемния договор, местната такса „Битови отпадъци” е за сметка на наемателя. И двете страни по договора са регистрирани по ЗДДС. Представители на наемодателя изразяват становище, че следва да фактурират такса „Битови отпадъци” към предприятието – наемател с начислен данък върху добавената стойност. Дейността на предприятието представлява освободени доставки по смисъла на ЗДДС.
Със запитването се иска писмено становище, с оглед на гореизложеното за законосъобразното поведение на страните
Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Съгласно ал. 3, т. 1 и т. 3 от същия законов текст данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката, както и със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, които са пряко свързани с доставката.
Предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС таксата за битови отпадъци се включва в данъчната основа на доставката.
Като правило отдаването под наем на сграда или част от нея, извършена от данъчнозадължено по ЗДДС лице и с място на изпълнение на територията на страната, е облагаема доставка на основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. Изключение е регламентирано с чл.45, ал. 4 от ЗДДС, съгласно който освободена доставка е отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец. Съгласно ал. 7 на същия член, в тези случаи доставчикът може да избере тя да бъде облагаема.
Независимо, че сумите, за които се извършва фактурирането, не са предмет на отделна доставка от наемодателя към наемателя, когато се включват в данъчната основа на доставката по отдаването под наем по силата на законовото изискване, те следва да се приемат като неразделна част от същата и се подчиняват на нейния данъчен режим.
В случая наемодателят е регистрирано по ЗДДС лице и доколкото отдаването под наем на помещението не е освободена доставка по смисъла на горните разпоредби, то е подчинено на общия режим – облагаема доставка /чл. 12, ал.1 от ЗДДС/, поради което таксата за битови отпадъци следва да се включи в данъчната основа съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, тъй като е сума, дължима от получателя /наемателя/ на доставчика /наемодателя/ по силата на наемния договор, независимо, че по закон тежестта за заплащането й е на собственика или ползвателя на имотите. Върху така определената данъчна основа на доставката, включваща префактурираната такса, се начислява данък върху добавената стойност в размер на 20 % на основание чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *