Наличие на основание за регистрация на основание чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година) 55

ОТНОСНО: Наличие на основание за регистрация на основание чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-2/03.01.2020 година, относно наличието на основание за регистрация по чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020 година.
С настоящото писмо Ви уведомявам, че правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. По смисъла на т. 2 и т. 5, б. ”б” от същия член, задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им и информация за публичните им задължения, и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
По първи въпрос:
С оглед на обстоятелството, че горецитираното запитване е подадено от Вас в качеството Ви на физическо лице – нерегистрирано по ЗДДС и посочвате като заинтересовани лица и други данъчно задължени лица – „М 2017“ ЕООД с ЕИК ……… и „К 2015“ ЕООД с ЕИК ……, Ви обръщам внимание на следното:
Писмените становища ангажират приходната администрация по смисъла на чл.17, ал.3 от ДОПК, поради което, за да получите отговор относно прилагането на данъчното законодателство, запитването следва да бъде подписано и да съдържа идентифициращи данни за заинтересованите лица, като наименование, ЕИК по БУЛСТАТ или ЕИК, определен по Агенцията по вписванията, адрес на управление и адрес за кореспонденция, съгласно чл.84 и 85 от ДОПК. В тази връзка Ви обръщам внимание, че в горецитираното запитване не сте посочили адресите на съответните заинтересовани лица.
На основание чл.10, ал.5 от ДОПК, моля да представите в 7 – дневен срок идентифициращи данни за заинтересованите лица, както и писмено пълномощно от същите, удостоверяващи представителната Ви власт пред органите на Националната агенция за приходите. В случай, че не предоставите изисканата информация и пълномощно, съответното запитване в първата си част ще бъде архивирано без отговор.
По втори въпрос:
Изложена е следната фактическа обстановка:
ЕТ „М. К.“ с ЕИК ….. е регистрирана преди 2000 година и извършва счетоводни услуги. „К…. – М 2017“ ЕООД с ЕИК …., регистрирана през 2017 година е свързано лице и осъществява също счетоводни услуги. Двете фирми са собственост на едно и също физическо лице. Офисите и на двете фирми са отделни, но се помещават в една и съща сграда. Персоналът на двете лица е различен още с регистрацията на юридическото лице, като ежемесечно се фактурират разходи за всяка фирма поотделно. Клиентите и на двете фирми са различни.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
Следва ли да се пристъпи към регистрация по чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.96, ал.10 от материалния закон, при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.
Предвид обстоятелството, което посочвате в запитването, че двете данъчно задължени лица осъществяват дейността си в отделни (различни) обекти, считам, че в този случай не възниква задължение за което и да е от лицата за регистрация по материалния закон, на основание чл.96, ал.10 във връзка с ал. 1 на същата правна норма.
В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, съгласно която, когато задълженото лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

Оценете статията

Вашият коментар