наличието на основание за регистрация във връзка с подадено заявление е изцяло в правомощията на органите по приходите.

Изх. №23-22-2862
08.10. 2012 г.
чл.176, т. 3 във вр. с чл. 106, ал. 2, буква „б” от ЗДДС
чл. 176а от ЗДДС
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружеството е дерегистрирано лице по ЗДДС, на основание чл. 106, ал. 2, т. 2, буква „б” от закона.
Във връзка с реализиран облагаем оборот в размер над 50 000.00 лв. дружеството в десет последователни данъчнипериода, е подавало заявления за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС. По повод подадените заявления компетентният орган по приходите е издал на основание чл.176, т. 3 във връзка с чл. 106, ал. 2, буква „б” от ЗДДС ичл. 176а от ЗДДСдесет отказа за регистрация.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Може ли дружеството да не подава заявление за задължителнарегистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, докато не отпаднат основанията по чл. 106, ал. 2, т. 2, буква”б” от закона?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000.00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, съгласно чл. 96, ал. 1 от същия закон. В разпоредбата на ал. 5 от цитираната правна норма е указано, че задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемия оборот, но не и за период по-дълъг от определения в ал. 1.
Съгласно чл. 73, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) всички данъчно задължени лица след изтичане на календарния месец са длъжни да определят за предходните 12 месеца преди текущия облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона.
Както разпоредбата на чл. 176, така и на чл. 176а от ЗДДС не е с императивен характер, а дава възможност на органите по приходите да извършат преценка и да регистрират или не лицето, за което са изпълнени условията за задължителна регистрация
Преценката относно наличието на основание за регистрация във връзка с подадено заявление е изцяло в правомощията на органите по приходите.
Органът по приходите може както да откаже регистрация, така и да регистрира лицето по ЗДДС. Това е видно и от разпоредбата на чл.96, ал. 8 от ЗДДС /в сила от 01.01.2010 г./, според която органите по приходите, след анализ на всички факти и обстоятелства, свързани с данъчно задълженото лице, подало заявление за регистрация по ЗДДС да извършат преценка, относно необходимостта лицето да бъде регистрирано па ЗДДС, независимо, че за него не са отпаднали основанията за дерегистрация по чл. 176 от закона.
С оглед на изложеното до тук, при наличие на облагаем оборот над 50 000.00 лв., следва да бъде подадено заявление за регистрация в срока по чл. 96 от ЗДДС, независимо че при предходна проверка от страна на приходната администрация е издаден отказ за регистрация.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.45, aл. 1

2_714/06.06.2014г. чл. 45, ал.1 от ЗДДСВ Дирекция ОДОП ========== е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекцията, с вх.№============г., в което е изложена следната

1_ ИТ-00-73#1/02.10.2018 г.

1_ ИТ-00-73#1/02.10.2018 г. ЗЗО, чл. 33, ал. 2 ЗЗО, чл. 40а, ал.1 Във връзка с питане постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна

Задължително здравно осигуряване в НЗОК на украински граждани, получили статут на продължително пребиваващи чужденци в Република България

Изх. № 94-А-571Дата:24.01.2017 год.ЗЗО, чл. 33, т. 3;ЗЗО, чл. 34, ал. 1, т. 2;ЗЗО, чл. 39, ал. 5;Договор между РБългария и Украйна за социалноосигуряване, чл.

прилагането на § 4а от ПЗР на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и на с § 3а от ПЗР Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, приети с § 66 и §67 от ПЗР на Данъчно осигурителния процесуа

Изх.№ 91-00-59 Дата, 13.02.2009 год. Относно: прилагането на § 4а от ПЗР на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и на с § 3а

Становище на НАП с Изх. №53-04-302 от 30.05. 2018 г.

Изх. №53-04-30230.05. 2018 г. ЗДДС- чл.45, ал.3ЗДДС- чл.27В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-302/09.05.2018 г. във връзка с