наличието на условията за еквиваленстност, указания по конкретни случаи могат да бъдат получени по компетентност от министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание § 4 от ЗР  на На

Изх. №20-00-242/09.08.2017 г.
чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ
чл. 55, ал. 7 от ЗМДТ
чл. 46, ал. 2 от ЗНА
чл. 139 от ЗДвП
чл. 103от ДОПК
чл. 107, ал. 3 от ДОПК
В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, препратено ни от дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, прието с вх. № 20-00-242/07.06.2017 г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Фактическа обстановка, изложена в запитването е следната:
По първия случай:
В Община ….на 30.11.2007 г. е депозирана декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ от ДЗЛ, с която то е декларирало, че притежаваният от него седлови влекач марка „Волво“ е с вид на окачването „пневматично“. Към декларацията е приложено свидетелство за регистрация от 14.11.2007 г., съгласно което влекачът е с вид на окачването „комбинирано“.
С декларация от 03.05.2017 г., ДЗЛ е декларирало, че влекачът е с вид на окачването „пневматично“. Към декларацията е приложено свидетелство за регистрация от 28.04.2017 г., съгласно което влекачът е с вид на окачването „пневматично“.
С молба от 17.05.2017 г., ДЗЛ е поискало прихващане или възстановяване на недължимо платени суми за данък, като е описало, че сумите са събрани вследствие на сгрешен от КАТ талон, който впоследствие е коригиран.
Община …… с писмо е изискала от сектор „Пътна полиция“ информация от коя дата е извършена промяната на окачването на задвижващата ос на превозното средство. Не е посочено дали е получен отговор от сектор „Пътна полиция“.
По втория случай:
В Община ….. на 12.06.2013 г. е депозирана декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ от данъчнозадължено лице (ДЗЛ), с която то е декларирало, че притежаваният от него влекач марка „Скания“ е с вид на окачването „други системи за окачване“. Към декларацията е приложено свидетелство за регистрация от 12.06.2013 г. и договор за покупко-продажба на МПС от 07.06.2013 г. Съгласно свидетелството за регистрация, влекачът е с вид на окачването „комбинирано“.
С декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ от 10.04.2017 г., ДЗЛ е декларирало, че влекачът е с вид на окачването „пневматично или прието за еквивалент на пневматичното“. Съгласноудостоверение от производителя, транспортното средство е с вид на окачването на задвижваща ос „въздушно“.
Община ….. с писмо от 13.04.2017 г. е изискала от сектор „Пътна полиция“ информация от коя дата е извършена промяната на окачването на задвижващата ос на превозното средство. На 24.04.2017 г. е получен отговор, според който окачването на задвиждащата ос е пневматично, като промяната в данните на ППС на 10.04.2017 г. е направена въз основа на удостоверение от официалния вносител на марката и след идентификация е издадено свидетелство за регистрация.
По третия случай:
В Община …. на 17.03.2016 г. по предоставена информация от МФ на Община …. са отразени параметрите на влекач марка „МАН“. В масовия файл на КАТ не е отбелязано влекачът да отговаря на някой от стандартите Евро от 1 до 5.
С молба от 04.05.2017 г., управителят на дружеството – собственик, е поискало във връзка с допуснатата грешка при първоначалната регистрация на влекача, да се коригира, че същият е регистриран без отбелязване на сертификата, но отговаря на сертификат Евро 5. Към молбата са приложени свидетелството за регистрация от 11.03.2016 г. и такова от 03.05.2017 г., като в първото няма отбелязване за стандарта, а във второто е отбелязано, че влекачът отговаря на стандарт Евро 5.
Община ….. с писмо е изискала от сектор „Пътна полиция“ информация от коя дата превозното средство притежава сертификат Евро 5.На 12.05.2017 г. ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“, е издала удостоверение, от което е видно, че влекачът притежава сертификат Евро 5 от дата 03.05.2017 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
1. Към коя дата е настъпила промяната на вида окачване на МПС, с оглед правилното определяне на данъка върху превозните средства?
2. Как да се приложи законосъобразно разпоредбата на чл. 60, ал. 9 от ЗМДТ, предвид датата на промяна на вида окачване на МПС?
3. Към коя дата следва да се счита, че е настъпила промяната за съответствие на двигателя на стандарт Евро 5?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос:
Съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗМДТ, Общинският съвет определя с наредбата по
чл. 1, ал. 2 от закона данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача,като при задвижващи оси с пневматично или прието за еквивалентно на пневматичното окачаване данъкът е по-нисък.
Данни за тези характеристики се съдържат в част І от свидетелството за регистрация на превозното средство. Окачването може да бъде пневматично, механично, ресорно, торсионно, комбинирано. Доколкото в ЗМДТ, респективно Закона за движение по пътищата (ЗДвП), липсва легална дефиниция на понятието „пневматично“ и „прието за еквивалентно на пневматичното окачване“, на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) следва да се приложат разпоредби, отнасящи се до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта.
На основание чл. 139 от ЗДвП е издадена Наредба №11 от 03.07.2001 г. за движение на  извънгабаритни и/ или тежки пътни превозни средства
(Наредба №11). В т.13 на §1 от ДР на наредбата е дадено определение на „пневматично окачване“ като „окачваща система, при която най-малко 75% от пружинния ефект се причинява от въздушно налягане“. В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 3 и 4 от Наредба №11 са изброени условията за еквивалентност между някои непневматични окачвания и пневматично окачване на задвижваща ос(-и) на пътни превозни средства.
При съмнение относно наличието на условията за еквиваленстност, указания по конкретни случаи могат да бъдат получени по компетентност от министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание § 4 от ЗР  на Наредбата.
При подаване на декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ (в приложимата до 31.12.2014 г. редакция) собствениците на влекачи следва да декларират тези данни, като отбелязват вида на окачването – пневматично (прието за еквивалентно на пневматичното) или съответно друга система на окачване. Съгласно установената практика на НАП, комбинираното окачване се счита за еквивалентно на пневматичното.
Задълженото лице в първия случай е декларирало вида на окачването като „пневматично“, а съгласно свидетелството за регистрация, влекачът е с вид на окачването „комбинирано“. Без да изиска други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане и без да се осведоми, че „комбинирано окачване“ и „еквивалентно на пневматично окачване“ са идентични означения за целите на облагане по чл. 57, ал. 13 от ЗМДТ, органът по приходите е обработил декларацията, несъобразявайки се с посоченото от лицето и означеното в свидетелството за регистрация на влекача. При тази фактическа обстановка, грешката е на администриращия орган. Последното не е основание за издаване на акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД), доколкото липсва в изчерпателно изброените хипотези на чл. 107, ал. 3 от ДОПК. Следователно, определеното задължение за предходните години не може да бъде коригирано по реда на подадена декларация – чл. 103 и сл. от ДОПК. Затова въз основа на подаденото на 17.05.2017 г. от ЗЛ искане за прихващане и възстановяване на недължимо платени суми за данък по чл. 129 от ДОПК, на основание ал. 2, т. 1 от същата разпоредба задълженията следва да бъдат определени чрез извършване на ревизия. При възлагането на ревизията следва да бъде съобразен и преклузивния срок по чл. 109 от ДОПК, т.е. същата може да бъде с обхват от 2011 г. до момента.
Във втория случай задълженото лице е декларирало вида на окачването като „други системи за окачване“, а съгласно свидетелството за регистрация, влекачът е с вид на окачването „комбинирано“. Както бе посочено по-горе, последното се приравнява за целите на облагането с местен данък към окачване, признато за еквивалентно на пневматично окачване на задвижващите оси. В този случай е налице допусната грешка в подадената от лицето декларация – неточно е посочено окачването като „други системи за окачване“. След като в свидетелството за регистрация е отразено, че влекачът е с вид на окачването „комбинирано“, администриращият орган е следвало да се изиска от ДЗЛ да коригира декларацията си съгласно процедурата по чл. 103 от ДОПК, като покани подателя да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация, съгласно чл. 103, ал. 2 от ДОПК, в която ДЗЛ да коригира допуснатата от него неточност. Коригиращата декларация по чл. 54 от ЗМДТ ще има действие от момента на подаване на първоначалната декларация, въз основа на което задълженията от 2013 г. до настоящата година следва да бъдат определени като за влекач с пневматично окачване. Видно от фактическата обстановка, налице е неточност, допусната от ДЗЛ при първоначалното подаване на декларацията, а няма действително извършена промяна във вида на окачването на влекача, защото комбинираното окачване и пневматичното са идентично третирани за данъчни цели. По посочена причина не следва да се възприема, че отразяването на промяната на вида на окачването в свидетелството за регистрация (10.04.2017 г.) е правнорелевантно за данъчното облагане на ДЗЛ
По трети въпрос:
Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ, с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Данъчната регистрация на МПС от началото на 2015 г. се осъществява съгласно действаща от 01.01.2015 г. нова разпоредба начл. 54, ал. 1от ЗМДТ: Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице. Данните по ал. 1  се предоставят от Министерството на финансите на общините. (чл. 54, ал. 2 от ЗМДТ)
Въпреки горното, видно от описаната фактическа обстановка, към молбата са приложени свидетелството за регистрация от 11.03.2016 г. и такова от 03.05.2017 г., като в първото няма отбелязване за стандарта, а във второто е отбелязано, че влекачът отговаря на стандарт Евро 5. Община ….. с писмо е изискала от сектор „Пътна полиция“ информация от коя дата превозното средство притежава сертификат Евро 5.На 12.05.2017 г. от ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ е издадено удостоверение, от което е видно, че влекачът притежава сертификат Евро 5 от дата 03.05.2017 г.Липсва информация за сертифициране на влекача след първоначалната му регистрация, поради което следва да се приеме, че е налице служебен пропуск още при попълване на първоначалното свидетелство за регистрация. Пропускът е станал известен на лицето едва при плащането на данъка, доколкото данните са трансферирани автоматично от базата на Министерството на финансите. При възникване на съмнение относно датата на сертифициране, органът по приходите може да изиска допълнителни относими документи от ДЗЛ – съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 5 от ЗМТД екологичните категории „“Евро 3″“, „“Евро 4″“, „“Евро 5″“, „“Евро 6″“ и „“ЕЕV““ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория. Тези данни на производителя – за съответната марка, модел и модификация, могат да бъдат получени и от вносители, дистрибутори, а са налични и в интернет.
Относно извършване на корекция, приложима би била хипотезата на 4-то изречение от ал. 3, чл. 107 от ДОПК. В случай обаче, че лицето е платило задълженията си до момента, определянето на действителния размер на данъчното задължение следва да бъде направено чрез извършване на ревизия по чл. 108 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на имот – частна държавна собственост по реда на чл. 59 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Изх.№ 06-00-16Дата: 18.12.2013 год. ЗДДС, чл. 46, ал. 1; ЗДДС, чл. 46, ал. 3; ЗДДС, чл. 46, ал. 7; ДР на ЗДДС, § 1, т.

Прилагане на чл. 42 и чл. 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица н случаите, когато трудови възнаграждения за декември 2007 г. са изплатени през януари 2008 г.

Изх. № 33-00-261Дата: 14.11.2008 год. ЗДДФЛ, чл. 42; ЗДДФЛ, чл. 49.ОТНОСНО: Прилагане на чл. 42 и чл. 49 от Закона за данъците върху доходите на

ЗДДФЛ, чл.37

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52, Изх. № 26-Т-166Дата: 12.03.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 37По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП –