НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 2

02_1583-1/01.07.2009 г.
Наредба №Н-18/2006, чл.25, ал.1, ал.2
Отправили степисмено запитванедоДирекция … с вх.№…, на което Ви епредоставен отговор изх.№ ……./….2009 г..С настоящото запитване поставяте въпроса: Законно ли е, в период от един работен ден между извършване на плащането и издаване на касовия бон, вашият клиент да разполага с приходен ордер на типографски бланки с всички необходими текстове и реквизити, защищаващи правата на клиентите Ви, както и мокър печат с подпис, като свидетелство за извършваната сделка?
Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена на основание чл.118, ал.3 от ЗДДС, не допускапредложения от Вас вариант на отчитане. Задължението за издаване на фискална касова бележка е към момента на плащането. Този регламент се съдържа в разпоредбата на чл.3 и чл.25, ал.1 от наредбата.
Съгласно чл.3 от посочената наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път. По смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗДДС „Търговски обект” е и всяко място във или от което се извършват продажби на стоки и услуги.
Разпоредбата на чл. 25, ал.1 и ал.3 от Наредба № Н-18 на Министъра на финанситерегламентира, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път, като фискалната касова бележкасе издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка. Изключение от това правило са случаите при извършване на разносна търговия, когато фискалната касова бележка се издава от лицето по чл.3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането/чл.25, ал.2/. „Разносна търговия” по смисъла нат.1 от §1 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г. на МФ е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка.
Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ, лице което извършва дейностите посочени в разпоредбата на чл.4, както и лицата посочени в чл.5 от Наредба №Н-18/2006 г. на МФ.Посочената от Вас организацияна работа не попада сред кръга на освободените лица и дейности.
Подробни разяснения как може да съобразите посочената дейност съобразно действащата нормативна база са Ви дадени в нашеПисмо №………2009 г.. Със съдържанието наНаредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства може да се запознаете наелектронната страница наНационална агенция по приходите  www.nap.bg,„Данъци”, „Законодателство”,”Наредби”.

 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.