НАРЕДБА Н-18, чл.4,НАРЕДБА Н-18, чл.5,НАРЕДБА Н-18, чл.25,ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДС, чл.118, aл. 3,НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 1

2_26/05.01.2012
Наредба № Н-18/2006 г. – чл.3, ал.1;
чл.4 ;
чл.5;
чл.25
ЗДДС -чл.118, ал.1 и ал.3;
ОТНОСТНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че Кооперация „……………..” е вписана в регистъра на финансовите институции по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции и има издадено удостоверение от БНБ. Кооперацията извършва кредитна дейност на член-кооператорите си.
Въпросът, който поставяте е възниква лизадължение за кооперацията да регистрира и отчита чрез фискални устройства приходите от дейността си, като финансова институция изразяваща се в приходи от лихви, такси по обслужване на кредити, приходи от членски внос от член кооператорите.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.118, ал.1 и ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.
Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н-18/13.12. 2006 г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Съгласно чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
В чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от фискално устройство.
Разпоредбата на чл.5, т.2 от Наредба № Н-18 от 2006 г. регламентира изключение от задължението за издаване на фискални касови бележки, която се отнася за банките, когато извършват банкови или валутни сделки; доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл.4 от Закона за платежните услуги и платежните системи; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл.1, ал.1, т.3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.
Доколкото извършваната от Кооперация „……………”дейност по отпускане на кредити не попада към изброените в чл.4 и чл.5, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г., имате задължение за регистриране и отчитане на получените суми от лихви по отпуснати кредити и таксите по обслужване на кредити чрез фискална касова бележка по реда на чл.25 от Наредба № Н-18/2006 г., независимо от документирането с първичен счетоводен документ, с изключение на случаите когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
При внасянето на членски внос, постъпването на суми не представлява продажба на стоки или услуги с оглед на което за Вас не възниква задължение за издавене на фискална касова бележка.

Оценете статията

Вашият коментар