НАРЕДБА Н-18, чл.7, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.18, aл. 4,НАРЕДБА Н-18, чл.18, aл. 5,ЗДДС, чл.118, aл. 1

5_ 23-22-1241/04.07.2012 г.
Чл. 118, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 7, ал. 1 и чл.18, ал. 4 и 5 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ
Фактическа обстановка:
В магазин, собственост на ЕТ е монтирано фискално устройство (ФУ) с осигурена дистанционна връзкас Националната агенция за приходите (НАП). Поради смяна на собственика на търговския обект и на ФУ предстои смяна на фискалната му памет. Получили сте информация от сервизното дружество, обслужващо ФУ, че са необходими няколко дни за смяна на фискалната памет и препрограмиране на устройството.
От информационния център на НАП сте получили отговор, че през това време магазинът не трябва да работи.
Поставен въпрос:
Налага ли се обектът, зареден с бързо развалящи се стоки, да бъде затворен за дните необходими за смяна на фискалната памет?
Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Съгласно чл. 7, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г.на МФ, лицата по чл. 3 от наредбата са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ от датата на започване на дейността на обекта.
На основание чл.18, ал. 4 и ал.5 от Наредба № Н-18/2006 г.на МФ Вие нямате право да отчитате продажби чрез ФУ, въведено в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без да е регистрирано в НАП. и без да сте получили потвърждение за успешна регистрация на ФУ в НАП.
При въвеждане на ФУ в експлоатация от него се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17 от наредбата.
Сервизният техник може да фискализира и регистрира в НАП ФУ в рамките на един ден при наличие на фискална памет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагането на данъчното облекчение е направено разяснение, че е допустимо да се ползва данъчното облекчение, ако младото семейство е придобило ипотекираното жилище преди решението на Държавната прием

2_626/13.04.2010ЗДДФЛчл.22аВ писмено запитване отофис…подадено доДирекция…., сте поставили въпроси във връзка с правото на ползване на данъчно облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ при наличие на следните

ЗДДФЛ, чл.73а, aл. 5

Изх. № М-94-К-110Дата: 04.04.2014 год. ЗДДФЛ, чл. 73а, ал. 5По повод на Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите по електронната поща и заведено

ВОП и Приложение на ЗДДС

ОТНОСНО: ВОПи приложение на ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-… свх. № …… от 31.08.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:Фирмата осъществява

организиран превоз на работници и служители от местоживеенето до местоработата им и обратно и прилагане на чл.23, ал.11 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в редакцията му, действаща

Изх. № …София ….ДО……………КОПИЕДИРЕКЦИЯ “ОУИ” Относно: организиран превоз на работници и служители от местоживеенето до местоработата им и обратно и прилагане на чл.23, ал.11 от

документиране на внос на стоки при последваща промяна на тяхната стойност, за който е приложен режимът на отложено начисляване на данък, съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх.№ 24-39-129 Дата: 20.08.2019 год. ЗДДС, чл. 16; ЗДДС, чл. 54; ЗДДС, чл. 54, ал. 1; ЗДДС, чл. 55; ЗДДС, чл. 56; ЗДДС, чл. 57,