НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 1, т. 1,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 1, т. 2,КСО, чл.5, aл. 4,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 2, т. 1,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 2, т. 2

2_1082/03.07.2012 г.
КСО – чл.5, ал.4;
Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. – чл.2, ал.1, т.1 и 2;
чл.2, ал.2, т.1 и 2;
ОТНОСТНО: Приложение на нормите на Наредба № Н-8/29.12.2005г.
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че работничка е подала молба за отпуск за периода от 11.06.2012 г. до 26.06.2012 г. На 12.06.2012 г. е подала молба за напускане, считано от 28.06.2012 г. На 27.06.2012 г. сте изготвили заповед за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие. Връчили се й я на 28.06.2012 г.На 29.06.2012 г. тяВи е представила болничен лист, като дните й по болест започват от 20.06.2012 г.
Поставяте въпрос за това как да отразите представения болничен лист във ведомостите за заплати и в декларация образец 1?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предвид нормативната уредба, и предоставената компетентност на НАП, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.5, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:
1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по ЗДДФЛ.
Съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната ТД на НАП декларации по образец 1, 3 и 5, а съгласно алинея 2 на същата разпоредба и декларация образец 6.
В декларация образец 1 се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП за осигурители, самоосигуряващи се лица, клонове и поделения, единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителния доход, осигурителните вноски, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ (чл.2, ал.1, т.1 и 2 от Наредбата).
В декларация образец 6, се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения, общия размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ (чл.2, ал.2, т.1 и 2 от Наредбата).
Работодателите и осигурителите вписват тези данни въз основа на данните от разплащателните ведомости и другите изплащателни документи, свързани с определяне и изплащане на трудовите възнаграждения.
Следователно Вие имате задължение да подавате данни по Наредба № Н – 8/29.12.2005г. за периода, през който имате качеството на работодател за това лице.
В съответните полета наДекларация образец 1 се отразяват различните хипотези настъпващи по повод трудовото правоотношение като например: отработените дни в осигуряване; дните в платен отпуск; дните във временна неработоспособност и др.
Следва да имате в предвид, че прекратяването на трудовото правоотношение води до прекратяване на осигуряването, което следва да се отрази в декларация обр. 1 за месеца, през който е настъпило прекратяването.
Когато работник или служител представи болничен лист за минало време, след прекратяване на осигуряването, следва да се подаде коригираща декларация обр. 1, като данните за представения болничен лист следва да се отразят в месеца, за който се отнасят. Затова е необходимо да се направи корекция на вече обработените и съхранени данни в Персоналния регистър. В декларация обр. 1 следва да отрази действително отработените дни и дните във временна неработоспособност през съответния месец. Последните ще бъдат в посока на намаление на дохода, върху който се дължат социални вноски, респективно тези, върху който се дължат здравни вноски, тъй като се променя основанието за тях.

Оценете статията

Вашият коментар