Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.
Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество ще осъществява дейност- продажба на стоки, чиято заявка ще се извършва чрез Интернет. За целта ще се използват услугите на куриерска фирма. Сумите от продажбите за наложен платеж ще бъдат превеждани от куриерската фирма по банков път, като същата ще задържа цената на куриерската услуга, за която цена самата куриерска фирма има задължение да издава касова бележка на клиента. Има и втори вариант за работа с куриерската фирма, при който цялата сума, взета от клиента по доставката, се превежда от куриерската фирма по банков път, а към края на месеца дружеството-доставчик има задължение за превод на сумите за куриерската услуга.
Поставени саследните въпроси:
1.Има ли задължение дружеството да издава касови билежки от ЕКАФП и ако да- в кой момент : в момента на заявката или в момента на получаване на сумите по банков път от куриерската фирма?
2.В горепосочения втори вариант за работа с куриерската фирма следва ли да се издава касова бележка от ЕКАФП, след като сумите са преведени по банков път и ако да-на каква стойност трябва да бъде тази бележка / ако е за цялата сума дружеството формира нереален оборот за ДДС, а всъщност ползва само разхода по фактурата, която ще получи от куриерската фирма /?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпросиизразяваме следното становище:
Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
В чл. 118, ал. 2 от ЗДДС е дадена дефиниция на „ фискална касова бележка ”, а именно: фискалната касова бележка / фискалният бон / е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка / фискален бон / е и касовата бележка /системен бон /, издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 наот 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби на търговските обекти чрез фискални устройства.
Новите видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка, се съдържат в разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ / в сила от 24.06.2011г./, а именно това са плащания чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
По силата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н- 18/2006 г., независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал. 1.
„ Кредитен превод ” и „ директен дебит ” са форми на безналични плащания, регламентирани в Наредба № 3 от 16 юли 2009г. за условията и реда за изпълнение на платежните операции и за използване на платежните инструменти /Обн.ДВ, бр.62 от 4 август 2009г., изм. ДВ, бр.48 от 24 юни 2011г. /, издадена от БНБ / Радели II-ри иIII-ти /. В случай, че плащанията се извършват чрез „ кредитен превод ” и „ директен дебит ” по смисъла нагорната наредба, не е задължително да се издава фискална касова бележка от фискално устройство.
Изрично трябва да се обърне внимание, че изключенията на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. се отнасят за наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Българската народна банка /БНБ/ издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС. Съгласно чл. 17 от ЗПУПС БНБ води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции, като същият е достъпен по електронен път и се актуализира редовно.
Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги. Комисията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен / чл. 50 от ЗПУ /.
Видно от изложената фактическа обстановка, извършваната от Вас дейност е съотносима с дадената в § 1, т. 1 от ДР на Наредба № Н-18/2006г. дефиниция за „ разносна търговия ”, състояща се в продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка.
Разносната търговия следва да се отличава от извършване на наличен паричен превод чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или извършване на пощенски паричен превод чрез лицензиран пощенски оператор по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Във вашия случай, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006г., фискалната касова бележка следва да се издава от дружеството предварително и да се предава на разносвача / куриера /, който от своя страна я предоставя на купувача при заплащането на цената на стоките. Следователно, издаваните фактури следва да са придружени с фискален касов бон.
Следва да Ви обърнем внимание, че вариантите за работа и отчетносттамежду Вас и куриерската фирма е въпрос на изрични договорни отношения . В този смисъл, изхождайки от принципа за документална обоснованост на стопанските и счетоводни операции, във Ваша тежест ще остава доказването на регистрирания чрез ЕКАФП оборот и този отразен в счетоводството на дружеството чрез сключен писмен договор или друг писмен документ между двете страни, в който да са отразени изложените от Вас обстоятелства.

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с извършен от физическо лице апорт на недвижим имот

Изх. № 24-34-34Дата: 08.12.2010 год.ЗДДС, чл. 10;ППЗДДС, чл. 60.Относно: право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. Въввръзка с Ваше

Организиране на състезания в страни от ЕС, САЩ и Азия, проучване на спортни бази изплащане на възнаграждения на чуждестранни физически лица за участия в състезания, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) .

Изх. №53-04-280/31.05.2018 г. ЗКПО – чл. 3, ал. 2; ЗКПО – чл. 12, ал. 5, във вр. §1, т. 9 от ДР; ЗКПО – чл.