Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в дирекция ОДОП, с което е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице възнамерява да осъществява продажба на зеленчуци- собствена продукция. Уточнено е в запитването, че продажбите ще се осъществяват от сергия, разположена на тротоар в блоково пространство.
В тази връзка е поставенследният въпрос:
Задължено ли е горното лице да регистрира и отчита така осъществените продажби чрез фискално устройство?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададеният от Вас въпрос,изразяваме следното становище:
Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон) по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 наот 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства .
В чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез фискални касови бележки от фискално устройство.
Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18/2006г. не съществува задължение за регистриране чрез ФУ на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
Следователно, физическо лице, което извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция ще бъде освободено от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ ако отговаря едновременно на следните изисквания:
-не е търговец по смисъла на Търговския закон;
-извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
-търговският обект не се намира на територията на лицензирана стокова борса, тържище или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.
Видно от изложената фактическа обстановка, физическото лице не извършва продажби от лицензирана стокова борса, тържище, респективно на лицензирания пазар на производителите, както и от закрито помещение като магазин, склад или други подобни. Същото ще продава собствена и непреработена селскостопанска продукция на открито / на тротоар / и не е търговец по смисъла на ТЗ. Предвид на това, за същото не съществува задължение за издаване на фискална касова бележка от ФУ при продажба на тази продукция.
Това обаче не означава, че не трябва да се отчитат придобитите доходи от реализираната селскостопанска продукция. По силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, а именно:
– наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
-дата на издаване;
– наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
-предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
Следва да се обърне внимание, че ако лицето извършва продажби от лицензирана стокова борса, тържище, респективно на лицензирания пазар на производителите, както и от закрито помещение като магазин, склад или други подобни, освобождаването по чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18/2006г. е неприложимо и е налице задължение за регистриране иотчитане продажбите чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »