начисляването и плащането на ДДС върху сметките за ток, парно, вода и телефон.

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност и постъпило с вх. № 20-15-141/ 05.03.2013г. в Дирекция «
»-…… са поставени въпроси относно начисляването и плащането на ДДС върху сметките за ток, парно, вода и телефон.
В тази връзка, следва да имате предвид следното:
Съгласно чл.60, ал.1 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон.
Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ регламентира облагането с ДДС.
Съгласно разпоредбите на чл.2 от Закона за данъка върху добавената стойност, с този вид данък се облагат всички възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги.
Основните характеристики на данъка върху добавената стойност са:
-вид косвен данък – облага се потреблението на стоките и услугите,
– многофазен данък – определя се и се събира на всеки етап от производството и реализацията на стоките /услугитедо крайния потребител,
– вид оборотен данък – изискуемостта му зависи от естеството на извършените доставки и по принцип не е свързана със статута – правно-организационната форма на доставчика – данъчно задължено лице.
По смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 , когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.  
Предвид изложеното по-горе и доколкото ел.енергията, топлоенергията, водата и далекосъобщителните услуги попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС /не са посочени сред доставките, освободени от облагане с ДДС/, за тях се дължи данък, съгласно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност.

Оценете статията

Вашият коментар