Нормата на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Нормата на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 20-33-83 от 08.07.2020г., препратено по компетентност от ТД на НАП …, офис …., относно прилагането на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, сте собственици и управители на четири счетоводни фирми, регистрирани и извършващи дейност в обект на един и същ адрес, както следва: СК „Е“ ООД с ЕИК ….., регистрирана по ЗДДС на основание чл.100, ал.1 от същия през месец септември 2016 г., Счетоводна къща „Е“ ООД с ЕИК ……., регистрирана на основание чл.96, ал.10 от ЗДДС през месец януари 2020 г., „Н“ ЕООД с ЕИК …., регистрирана на основание чл.96, ал.10 от ЗДДС през месец януари 2020 г. и „С“ ЕООД с ЕИК …., регистрирана на основание чл.96, ал.10 от ЗДДС. Последните две дружества преустановяват дейност през месец януари 2020 година след регистрацията си по ЗДДС, а другите две дружества продължават дейността си към настоящия момент.
Във връзка с гореизложеното сте поставили следния въпрос:
Кога можете да подадете заявления за дерегистрация по ЗДДС на двете еднолични дружества с ограничена отговорност, които са спрели да работят още през месец януари 2020 година, при положение, че другите две дружества с ограничена отговорност продължават да работят и оборотът им от дейността винаги ще е над 50 хил. лева за период не по-дълъг от последните дванадесет месеца преди текущия?
Предвид поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.96, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по материалния закон. Съгласно изречение второ на същата правна норма, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По силата на чл.96, ал.10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 година, при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице пред първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е едно сродна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.
Предвид, че правилата за определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 и ал.10 от закона са във взаимна връзка, в облагаемия оборот на всяко заместващо лице се включват собствените му обороти от други дейности, определени по правилата на чл.96, ал.1 от същия нормативен акт, към които се добавят, през първия ден на започване на дейността в обекта, облагаемите обороти, реализирани в обекта от всички предходни лица по правилото на чл.96, ал.10 от ЗДДС.
Съгласно Параграф 34 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ПЗР на ЗИД на ЗКПО) лице, което към 01.01.2020 година отговаря на условията за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 във връзка с ал.10 на същата правна норма, е бил длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на закона.
Предвид посочената по-горе разпоредба, задължение за подаване на заявление за регистрация до 15.01.2020 година включително, възниква за всяко лице, което към датата на влизане в сила на закона (01.01.2020 г.) извършва дейност в търговски обект, в който е заместило без прекъсване или с прекъсване в рамките на по-малко от един месец свързано лице или лице, с което е действало съгласувано, като дейността, която е извършвало и извършва това лице, е еднородна на извършваната дейност от заместеното лице и към 01.01.2020 г., чрез сумиране на собствените му обороти с оборотите на заместените лица, е достигнало облагаемия оборот по чл.96, ал.1 от закона (50 000 лева). Следва да се има предвид, че в облагаемия оборот на заместилото лице, действащо в обекта към 01.01.2020 година, се включва облагаемият оборот, реализиран от него за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и реализираният в обекта оборот от извършвалите последователно еднородната дейност преди него лица за периода от 01.02.2019 г. до 31.12.2019 г.
Съгласно чл.108, ал.1, т.1 от материалния закон, основание за дерегистрация по избор или по инициатива на лицето възниква за лице, регистрирано на основание чл.96, ал.1, чл.97,97б, чл.98, ал.3 или чл.100, ал.1, едва когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация. В тези случаи, по силата на чл.109, ал.2 от закона, регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
На основание чл.77, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) към заявлението за дерегистрация се прилага и справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 последователни месеци преди текущия, като в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявлението по чл.109 от закона.
Предвид изложеното по-горе и доколкото във Вашето запитване липсва конкретна информация относно основанието от ЗДДС, на което дружествата (едноличните дружества с ограничена отговорност) са били регистрирани, са възможни следните две хипотези при определянето на облагаемият оборот за целите на процедурата по дерегистрация по инициатива на лицата, а именно:
Първата хипотеза – за лице, регистрирано на основание чл.96, ал.1 във връзка с ал.10 на същата правна норма от закона по силата на Параграф 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, при определяне на оборота за дерегистрация лицето следва да сумира:
1.Собствения си облагаем оборот за период от последните 12 последователни месеца преди текущия, и
2.Облагаемите обороти на заместените лица, реализирани от последователното извършване на еднородната дейност преди него в обекта за периода от 01.02.2019 г. до 31.12.2019 г., в случай, че 01.01.2020 г., към която дата се счита реализиран този оборот за регистрираното лице, попада в 12-месечния период преди текущия.
Лицето може да подаде заявление за дерегистрация съгласно чл.108, ал.1, т.1 от закона, когато към датата на подаването му сумата по оборота, изчислен по горепосочения начин не надхвърля сумата от 50 хиляди лева за предходните дванадесет последователни месеца и към същата дата не е налице някое от другите основания за задължителна регистрация по материалния закон.
При втората хипотеза – на лице, регистрирано на основание чл.96, ал.1 във връзка с ал.10 от ЗДДС, без да попада в обхвата на предходната разпоредба на Параграф 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО (Обн.-ДВ, бр.96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.), при определяне на оборота за дерегистрация по ЗДДС лицето следва да сумира:
1.Собствения си облагаем оборот за период от последните 12 последователни месеца преди текущия, и
2.Оборотът, който по силата на чл.96, ал.10 от закона се е счита за реализиран от това лице през първия ден на започване на еднородната дейност в съответния търговски обект, включващ оборота, реализиран в същия обект от всички лица, извършвали последователно еднородната дейност преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди заместването, включително и текущия месец. По силата на законовата норма на чл.96, ал.10 от закона, този оборот ще се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта, и поради тази причина и за целите на дерегистрацията този оборот ще се счита за част от оборота на това лице, реализиран към датата на продължаване на дейността от него в конкретния обект, или към момента на иницииране на процедурата по дерегистрация по закона. Ето защо, ако тази дата попада в 12-месечния период преди текущия по смисъла на чл.108, ал.1, т.1 и във връзка с чл.96, ал.1 от закона – то този оборот на заместените лица ще се включи изцяло в оборота на регистрираното лице, независимо, че би могло част от него да е реализиран в предходни данъчни периоди преди последните 12 месеца преди текущия.
Лицето може да подаде заявление за дерегистрация съгласно чл.108, ал.1, т.1 от закона, когато към датата на подаването му сумата по оборота, изчислен по горепосочения начин не надхвърля сумата от 50 хиляди лева за предходните дванадесет последователни месеца и към същата дата не е налице някое от другите основания за задължителна регистрация по материалния закон.

5/5

Вашият коментар