Нов терминал за летище … и покрит паркинг” – гр…., Русия.

Изх. № 53-02-69/24.03.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.21, ал.4, т.1
чл.86, ал.3
… ООД е дружество, регистрирано през 2005 г. в СГС с предмет на дейност проектиране и консултантска дейност в областта на строителството. На 26.07.2005 г. дружеството е регистрирано по ЗДДС.
На 22.07.2009 г. … ООД е сключило договор с „АТМ” ЕООД за изготвяне на:
– Технически проект по наредба № 4, СНиП и изискванията на Руската Федерация, изчисления по програма Tower и руска версия;
– Работен проект и КМД чертежи по Наредба № 4, СНиП и изискванията на Руската Федерация относно „Нов терминал за летище … и покрит паркинг” – гр…., Русия.
В изпълнение на договора, … ООД e издало фактури към … ЕООД, в които е начислен ДДС.
Възложителят … ООД е данъчно задължено лице, което е регистрирано по ЗДДС и е с място на стопанска дейност на територията на Република България. Дружеството не е собственик на обекта за проектиране, няма договор за ползване на обекта под каквато и да е форма и не е пряк изпълнител на сделката по проектирането.
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
По смисълана чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Същевременно в чл.21, ал.4 на от ЗДДС са регламентирани някои изключения от горното правило, като т.1 визира услугите, свързани с недвижими имоти.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
От изложената в запитването фактическа обстановка, … ООД е сключило договор за проектиране на обект-„Нов терминал за летище … и покрит паркинг”, находят се на територията на Русия. В тази връзка, на основание разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката ще бъде там, където се намира недвижимия имот, т.е гр…, Русия.
Видно от гореизложеното, извършената от дружеството доставка е с място на изпълнение извън територията на страната и същата няма характера на облагаема доставка съгласно чл.12 от ЗДДС.
Във връзка с горното, следва да имате предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Също така, следва да имате предвид, че тъй като извършената от дружеството доставка е с място на изпълнение извън територията на страната, то следва да се запознаете със законодателството на Република Русия за регистрация за целите на ДДС.’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *