Облагаеми доставки при осъществяване на охрана от Консорциум

989/02.07.2012
Чл.3, ал.1 ЗДДС

В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……….. с вх. № …………..г. сте изложили следната фактическа обстановка:
„И” ООД е регистрирано по ЗДДС лице и участва в ДЗЗД ”ИГКонсорциум”, създаден с цел изпълнение на обществена поръчка „Охрана на обекти на ЧЕЗ Разпределение България”.
„И” ООД предоставя за ползване от Консорциума на своя лиценз за охранителна дейност и за постигане на общата дейност на сдружението участва с обем работи, съответстващи на дяловото участие на дружеството.
Във връзка с прилагане на данъчното законодателство и становище изх. № 92-00-5628/11.03.2009г. на Изпълнителния директор на НАП сте поставили следните въпроси:
По приложението на ЗДДС:
1. 90 на сто от персонала, назначен в „И” ООД ще осъществява охрана по договор между Консорциума и Възложителя. Предоставената от „И” ООД на Консорциума услуга ще представлява ли облагаема доставка?
2. Облагаеми доставки ли ще бъдат всички услуги /отдаване под наем на автомобил, офис и др./, изпълнявани от „И” ООД за нуждите на Консорциума?
По приложението на ЗКПО:
1. Следва ли да се третират посочените услуги като сделка между свързани лица?
Към запитването не е приложен договорът за създаване на ДЗЗД ”ИГКонсорциум”, с оглед на което становището ни по прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ има принципен характер.
Съгласно чл.357 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ с договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща цел. Създаденото по този ред неперсонифицирано дружество, каквото е и консорциума не е самостоятелен правен субект, различен от лицата, които са се обединили, но по силата на чл.9, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс този вид дружество е приравнен на юридическо лице по отношение на производствата по установяване на данъчни и осигурителни задължения. Като задължено лице неперсонифицираното дружество подлежи на данъчна регистрация. Разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството регламентира, че неперсонифицираното дружество е предприятие и следва да води отделно счетоводство.
По приложението на ЗДДС:
За независимата си икономическа дейност неперсонифицираното дружество е данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС и като такова подлежи на задължителна регистрация или на регистрация по избор по специалния данъчен закон. Като регистрирано по ЗДДС лице, при извършване на възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги за дружеството възниква задължение да начислява косвен данък, респ. право да ползва данъчен кредит.
Доколкото при създаване на неперсонифицираното дружество, извършването на вноска по чл.358, ал.1 от ЗЗД от членовете на сдружението не представлява прехвърляне на право на собственост върху стока или извършване на услуга към дружеството и за извършването на вноската не се дължи насрещна престация /възнаграждение/ от дружеството, не е налице доставка на стока по смисъла на чл.6 от ЗДДС, съответно доставка на услуга по смисъла на чл.9 от ЗДДС. В този случай внесените от съдружниците стоки и услуги в изпълнение на сключения от неперсонифицираното дружество договор напр. за обществена поръчка не подлежат на облагане с косвен данък.
По отношение на други операции, предприети между съдружниците и неперсонифицираното дружество, при които не е налице хипотезата на внасяне на стока или услуга за общо ползване, съгласно дружествения договор или в съсобственост, съобразно дружествените дялове, ще е налице доставка по смисъла на ЗДДС, която подлежи на облагане по общия ред. В същия смисъл е и практиката на Съда на европейските общности /Решение на СЕО от 29.04.2004г. по Дело С-77/01/.
В тази връзка, когато наетите от страна на неперсонифицираното дружество вещи не са част от вещите, внесени от съдружника за общо ползване в дружеството са налице насрещни задължения между страните, поради което съдружника би следвало да получи възнаграждение от дружеството. Това от своя страна е основание за възникване на възмездна доставка на услуга между съдружника и дружеството, която подлежи на облагане с ДДС по общия ред, предвиден в закона.
По приложението на ЗКПО:
На основание чл.2, ал.2 от ЗКПО неперсонифицираното дружество се приравнява на юридическо лице за целите на този закон, с оглед на което стопанската дейност на съвместното предприятие следва да се обособи и облага самостоятелно. Разходите на съдружниците, съответстващи на тази част от дейността им, която те обединяват за постигане на общата цел на сдружението следва да се документират с фактура или друг първичен счетоводен документ и да се отчитат по нетна стойност.
За целите на облагането с корпоративен данък, като сделки между свързани лица т.е. по пазарни цени следва да се отчитат тези стоки и услуги предоставени от съдружниците на неперсонифицираното дружество, които са извън или надхвърлящи внесените за общо ползване съгласно дружествения договор.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest