облагане на доход от наем / получен от наематели-физически лица / и как следва да бъде деклариран от двама съсобственици на апартамент, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗДДС, Ви уведомявам следното:&l

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046
5.Изх. № 94-00-1/24.01.2011г.
ЗДДФЛ чл. 31, ал.1; чл.50;
ЗДДС чл. 45, ал.1;чл. 96, ал.1
относно: облагане на доход от наем / получен от наематели-физически лица / и как следва да бъде деклариран от двама съсобственици на апартамент, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗДДС, Ви уведомявам следното:
Доходите от наем или от друго предоставяне за ползване на права или имущество, в т.ч. гори и горски земи в качеството им на недвижимо имущество, са облагаеми доходи, съгласно глава пета, раздел четвърти от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) регламентира, че облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.
Законът изисква авансово и годишно облагане на тези доходи.Задължението за внасяне на данъка е на лицето придобило доходите.
Авансовото облагане на доходите от наем е регламентирано в чл. 44 от ЗДДФЛ.
Размерът на авансовия данък се определя като върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка се начисли данък върху доходите.
Данъчната ставка е 10 на сто, в сила от 01.01.2008г – чл. 44, ал.3 /Изм.- ДВ бр. 113 от 2007г, в сила от 01.01.2008г., предишна ал.2 – ДВ, бр. 106 от 2008г., в сила от 01.01.2009г./от закона.
Авансовият данък за доходи от наем по чл. 31 се внася в сроковете, съгласно чл. 67 закона.
Текстът на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ изискват данъкът да се внесе до15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година не се дължи авансов данък.
Данъчната основа за облагане в годишен размер на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя съгласно регламента на чл. 32 от ЗДДФЛ.
Годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество се определя, като облагаемият доход по чл. 31, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.
Размерът на дължимия годишен данък се определя по реда на чл. 48 от ЗДДФЛ. Когато това са доходи само от отдаване под наем на недвижимо имущество, съгласно чл. 17 от закона, размерът на данъка се определякато данъчната основа, изчислена по реда на чл. 32 се умножи по данъчната ставка в размер на 10 на сто.
От така определения данък се приспада авансово внесения през годината данък – чл. 48, ал. 3 от ЗДДФЛ.
Срокът за внасяне на годишния данък, регламентиран в чл. 67, ал. 4 от закона е 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Декларирането на получените доходи става с подаване на годишна данъчна декларация, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Считам , че в годишната данъчна декларацияпо чл. 50 от ЗДДФЛ / за получен доход от наем през 2010г./, всеки един от съсобствениците следва да декларира припадащата се част от наемаполучен от наемодателя /физическо лице/.
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация, определен в чл. 53, ал. 1 от закона, е до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Съгласно ал. 2 на с.чл. лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
В случай, че лицата подадат годишна данъчна декларация по електронен път, съгласно ал. 3 на с.чл., те могат да се възползват от същата данъчна преференция, при условие, че не са приложили ал. 2.
Годишната данъчна декларация се подава по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗДДФЛ – в ТД на НАП по постоянен адрес на местното физическо лице.
Съгласно чл. 68, ал. 1 от закона авансовият данък по чл. 44 и годишният данък по чл. 48 се внасят в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местнотофизическо лице, включително на едноличния търговец.
ЗДДС:
Предвид неизяснената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното принципно становище:
С разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се въвежда задължение за регистрация за целите на закона на всяко данъчнозадължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.
На основание чл. 96, ал. 2, т. 2 от ЗДДС облагаем оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително с нулева ставка.
Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС освободена доставка е отдаването под наем на сграда или част от нея за жилище на физическо лице , което не е търговец.
Следователно за да е приложима разпоредбата на чл.45, ал.4 от ЗДДС, Вашите наематели, като физически лица трябва да използват апартаментите само за жилищни нужди.
Предвид изложеното доставките по чл. 45, ал.4 от ЗДДС не следва да се включат в облагаемия оборот за целите на задължителна регистрация по ЗДДС.
.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »