Облагане на доходи от неустойка за забавено изпълнение по договор за строителство, ведно със законната лихва и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела.

ОТНОСНО: Облагане на доходи от неустойка за забавено изпълнение по договор за строителство, ведно със законната лихва и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела.
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-20/01.02.2019 г,. относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Излагате следната фактическа обстановка:
На 28.01.2019 г. по банкова сметка от частен съдебен изпълнител сте получили суми, представляващи неустойка за забавено изпълнение на задължението на фирма /ответник по водено от Вас съдебно дело/ за завършване и предаване на обекти, предмет на предварителен договор от 21.03.2008 г. в завършен вид.
Поставяте следните въпроси:
1. Дължи ли се данък върху доход от неустойка за забавено изпълнение на задължението за завършване и предаване на обекти?
2. Дължи ли се данък за неустойката за завършване на обектите за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2013 г. и последващи?
3. Дължи ли се данък върху получените неустойка, лихви, такси и хонорари?
4. В какъв срок следва да се декларира доходът и да се внесе данъкът?
Във връзка с изложената фактическа обстановка и поставените въпроси, изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаеми с данък са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Съгласно разпоредбата на чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ обезщетенията за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер са в обхвата на доходи от други източници.
Нормата на чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ регламентира като необлагаеми лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела. Видно от цитираната разпоредба режима на облагане на лихвите по присъдени вземания следва данъчния режим на основното вземане, в случая на присъдената неустойка. Следователно в настоящия случай лихивите подлежат на облагане. За целите на облагането лихвите са в обхвата на т.нар. доходи от други източници (чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ).
На основание чл. 36 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходите от други източници се определя, като облагаемият доход по чл. 35, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход по чл. 35 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като в съответствие с чл. 35 от ЗДДФЛ, облагаема е брутната сума на този вид доходи, придобити през данъчната година. На основание чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, местните физически лица са длъжни да подадат годишна данъчна декларация /ГДД/.
Доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ се декларират в Годишната данъчна декларация по чл. 50, като се попълва Приложение № 6 с наименование Доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
На основание чл. 44а, ал.1 от ЗДДФЛ паричните доходи по чл. 35 се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход по чл. 35 се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Данъкът по ал. 1 се определя и удържа от платеца на дохода при изплащането му.
Предприятието – платец на доходите, е задължено на осн. чл. 73, ал.1 и ал. 4 от ЗДДФЛ да предостави информация за изплатени доходи от източници по чл. 35, на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода в срок до 28.02.2020 г. Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице платец на доходи от други източници по чл. 35 издава служебна бележка по образец за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък. Ако платецът не е удържал и внесъл данъка, задължението за внасянето на дължимия данък е на съответното физическо лице – придобило доход по чл. 35 от ЗДДФЛ с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
От изложеното в писмото Ви, се разбира, че сумите са получени през януари 2019 г. на основание на приложени изпълнителни листове. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на: плащането – при плащане в брой; заверяването на сметката на получателя на дохода – при плащаве по банков път.
Следователно, ако плащането е получено през 2019 год., без значение за какъв период се отнасят неустойката и лихвите по договора за неизпълнение, следва да декларирате получените доходи с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април 2020 г., до която дата следва да се внесе и дължимият годишен данък /чл. 67, ал. 5 от ЗДДФЛ/.
Присъдените Ви съдебни разноски не подлежат на облагане съгласно чл. 13 т. 10 ЗДДФЛ, както и на деклариране с ГДД съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар