Облагане на доходи от продажба на акции чрез Инвестиционен

ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции чрез Инвестиционен
посредник
В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ … от 22.01.2010г. при Дирекция „ОУИ” ……………., Ви уведомяваме за следното:
Описана фактическа обстановка:
През 2009г. като акционер на 72 броя акции с номинал 1лв. в „……банк”АД сте продали чрез Инвестиционен посредник акциите.
Въпросът Ви е: полученият доход представлява ли необлагаем доход по смисъла на чл.13,ал.1,т.3 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/.
Изразяваме следното становище:
На основание чл.13,ал.1,т.3 от ЗДДФЛне са облагаеми с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1,т.11 от допълнителните разпоредби, като в “Разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:
а/ с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б/ сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в/ сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 73, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти«регулиран пазар» е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.
Следователно при изпълнение на горните правни норми полученият доход от продажбата не е облагаем с данък, а на основание чл.52,т.2 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лица, които са получили само необлагаеми доходи.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »