Облагане на доходи, получени от участие в играта Всичко по 10”.

Изх. №24-34-25
Дата:14.03.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 21.
Относно: Облагане на доходи, получени от участие в играта „Всичко по 10”.
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-34-25 от 15.02.2012 г., изразявам следното становище:
От описано в писмото става ясно, че през 2009 г. сте получили парична награда от телевизионната игра „Всичко по 10” и поставяте въпроса дали същата подлежи на данъчно облагане.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ). Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Специфичното за хазартните игри е, че, на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за хазарта, тези игри се организират и провеждат на територията на Република България само с разрешение на Държавната комисия по хазарта.
От друга страна, на основание чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по чл. 13, ал. 1, т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип, също попадат в обхвата на необлагаемите доходи. Иначе казано, за да е освободена от облагане, печалбата следва да е определена на случаен принцип (принципът на късмета/щастието), което само по себе си предполага, че тя не е в зависимост от проявени знания и/или умения от участника в играта.
Предвид достъпа до материали, относими към провежданата игра, става ясно, че в играта „Всичко по 10” участниците трябва да отговарят на въпроси с приблизителни или точни отговори, но в проценти. Въпросите, които се задават първо са били обект на социологическо проучване на общественото мнение, проведено от независима агенция. Това, което трябва да направи играчът, фактически е да познае колко процента от анкетираните са на определено мнение по въпроса. В първия кръг на играта двама играчи се състезават един срещу друг във формат три от пет. Участникът, който е дал трите най-близки отговори до тези от социологическото проучване печели рунда и продължава да играе за голямата печалба. Във втория кръг играчът трябва да се пребори с 4 въпроса, като всеки следващ е за повече пари, а сумата се умножава по 10.
Следователно, доколкото гореизложеното съответства на действителните правила на играта, спечелването на наградата е обвързано с личностните качества на участника, проявяващи се в съобразителност и предвидливост, поради което получената награда няма да попадне в обхвата на необлагаемите доходи по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ и съответно ще подлежи на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/К.СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на безвъзмездно предоставено право на ползване на недвижим имот съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 24-39-56Дата: 10.10.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал .3, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 27, ал. 1. ЗКПО, чл.

ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.27,ЗДДС, чл.26,ЗДДС, чл.12

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-372/ 01.10.2014г. Изложена е следната фактическа обстановка:Придобит е урегулиран поземлен имот през 2006г. и съгласно

осигуряване през периодите на уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи

2_1077/ 15.09.2014 г.КСО-чл.9, ал.3, т.2ОТНОСНО: осигуряване през периодите на уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органиСпоред изложеното в запитването, държавен служител от Областна

право на приспадане на данъчен кредит

Дата………………….КОПИЕ ДО: ТД на НАППАЗАРДЖИК На Наш вх. № 20-28-20/ 29.09.2008г.Относно: право на приспадане на данъчен кредит Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция

Приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006г. във връзка с документирането и отчитането на доставки, платени в брой, с наличен паричен превод и върнати стоки при онлайн търговия със стоки

№141/28.02.2017г. ЗДДС; чл.113, ал. 1ЗДДС; с чл. 119, ал. 1ЗДДС; чл.25, ал.3,т.4Наредба №Н-18/2006; чл.3, ал.1Наредба №Н-18/2006; чл.33, ал.1 и ал.2 ОТНОСНО: Приложението на ЗДДС и

счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на правителствено дарение във връзка с изпълнение на проект за финансиране от фонд Условия на тру

Изх. № 24-38-25Дата: 11.05.2015 год.ЗКПО, чл. 62;ЗКПО, чл. 63.Относно: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на правителствено