облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

ЗДДФЛ – чл.13, ал.1
ЗДДФЛ – чл. 38, ал. 13
ЗДДФЛ – чл. 11, ал. 1 и ал. 5
ЗДДФЛ – чл. 46, ал. 1
ЗДДФЛ – чл. 65, ал. 9
ДОПК – чл. 11, ал. 2
Относно: облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В отговор на направено от вас запитване,постъпило с вх. № … от 06.02.2013 год. при Дирекция ОДОП – …,Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването, на 28.05.2010 г.сте сключила договор за депозит с … Банк АД за срок от 3 години. Лихвата Ви е изплатена авансово, на датата на сключване на депозита – 28.05.2010 г. Съгласно цитираното в писмото Ви, падежът по договора ще настъпи през 2013 г. … Банк АД Ви е уведомила, чена датата на падежа ще Ви начисли данък върху изплатената лихва за целия период, като ще го удържи от главницата по депозита.
Във връзка с горното поставяте следнитевъпроси:
1.На какво основание банката ще Ви удържи дължимия данък от главницата?
2.На какво основание ще бъде удържан 10 на сто данък върху лихва, придобита още преди 3 години?
3.Законосъобразни ли са действията на банката след като облагането на доходите от лихви по депозитни банкови сметкие в сила от 01.01.2013 г.?
4.Не следва ли банката да Ви удържи данък върху лихвата, формиранасамо за периода от 01.01.2013 г. до датата на падежа?
5.Какъв е механизмът, ако лихвата е събрана неправомерно, да си получите парите обратно?
6.Има ли възможност не банката, аВие самостоятелно да внасяте този данък и да го декларирате в годишната данъчна декларация?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите наЗДДФЛ,(ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 94/2012 г.) изразяваме следнотостановище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ /в сила от 01.01.2013 г./, необлагаеми са доходите от лихви по банкови сметки, с изключение на лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. На основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки. В § 1, т.58 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ е регламентирано, че депозитни сметки са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).
Въпросът, на какво основание банката ще Ви удържи дължимия данък от главницата има характер на частно-правни взаимоотношения с банката и не е от компетентността на НАП.
По втори въпрос
Според чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от ЗДДФЛ, доходът се смята запридобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/. Освен това в разпоредбата на ал. 5 на горепосочената правна норма е посочено, че при авансово изплащане на дохода по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.
По трети и четвърти въпрос:
Видно от фактическата обстановка, която излагате, на база сключения договор, Ви е изплатена авансово лихва през 2010 г.Важно е да се посочи, че тъй като Банката е изплатила доход от лихви по този договор през 2010 г., то съобразно разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от ЗДДФЛ този доход е авансов като същият се счита за придобит доход на датата на падежа, която според посоченото в запитването Ви ще бъде след 01.01.2013 г. В тази връзка … Банк АД ще обложи законосъобразно с окончателен данък брутната сума на целия доход от лихви по депозитната сметка на датата на падежа. Това е така, тъй като от 01.01.2013 г. вече е действаща нормата на чл. 38, ал. 13, във връзка с чл. 11, ал. 5 от ЗДДФЛ.
По пети въпрос:
На основание чл. 15, ал. 2 от ДОПК, данъци или задължителни осигурителни вноски, удържани и внесени от лице, което е задължено да удържа и внася данъци или задължителни осигурителни вноски, се смятат за платени от името и за сметка на лицето, от чието възнаграждение или плащане са били удържани, дори и когато не е имало задължение за удържане. По силата на тази законова норма следва да се приеме, че окончателният данъкпо чл. 38, ал.13 от ЗДДФЛ, ако същият е преведен във фиска се смята за платен от името и за сметка на лицето, от чието възнаграждение или плащане е бил удържан. Предвид това, правото на прихващане или възстановяване ще има лицето, от чийто доход данъкът е бил удържан.
По шести въпрос:
На основание чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, брутната сума на доходите от лихви се облага с окончателен данък в размер 10 на сто. Поради това този вид доход от лихви се изключва от облагаемите лихви по реда на чл. 35 в раздел VІ „Доходи от други източници”, като в т.3 се добавя изречението „с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13”.
Предвид разпоредбата на чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ данъкът се удържа и внася от търговските банки в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода, които са задължени да подават декларация по образец за удържания и дължим от тях данък, а лицата получили само доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация, на основание чл.52, ал.1, т.4 от същия закон.
В ЗДДФЛ не е предвидена възможност физическите лица сами да декларират и облагат доходите от лихви по депозитни сметки, открити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени на територията на страната.

Оценете статията

Вашият коментар