облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1, т. 8;
ЗДДФЛ – чл. 38, ал. 13;
ЗДДФЛ – чл. 11, ал. 5;
ЗДДФЛ – чл. 46, ал. 1;
ЗДДФЛ – чл. 65, ал. 9;
Относно: облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В отговор на направено от вас запитване,постъпило с вх. № … от 04.02.2013 год. при Дирекция ОДОП – …,Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването Вие, като физическо лице имате сключен договор за депозит с „… банка” АД.Съгласно договора, падежът е на 16.01.2013 г., когато е начислена лихва за целия срок на договора. На датата на падежа „… банка” АД е начислила данък върху лихвата за целия период.
Във връзка с горното поставяте въпроса законосъобразни ли са действията на банката, след като облагането на доходите от лихви по депозитни банкови сметкие в сила от 01.01.2013 г.?
При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите наЗДДФЛ,(ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 94/2012 г.) изразяваме следнотостановище:
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ /в сила от 01.01.2013 г./, необлагаеми са доходите от лихви по банкови сметки, с изключение на лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. На основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки. В § 1, т.58 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ е регламентирано, че депозитни сметки са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).
Според чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от същия закон, доходът се смята запридобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/. Освен това в разпоредбата на ал. 5 на горепосочената правна норма е посочено, че при авансово изплащане на дохода по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.
Съгласно новата редакция на чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ данъчната основа е брутният размер на лихвите, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13. Последната се облага с окончателен данък в размер на 10 на сто на основание чл. 46, ал. 1 от същия закон. Предвид разпоредбата на чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ задължението за удържане и внасяне на данъка е на търговските банки и клонове на чуждестранни банки в страната.
Видно от фактическата обстановка на база сключения договор Вие придобивате дохода от лихви на 16.01.2013 г. Следва да се отбележи, че към тази дата вече е действаща нормата на чл. 38, ал. 13, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДФЛ. Важно е да се посочи, че дори и банката да бе изплатила доход от лихви по този договор през 2012 г., то съобразно разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от ЗДДФЛ този доход е авансов, като същият се счита за придобит доход на датата на падежа, която е 16.01.2013 г. В тази връзка „… банка” АД законосъобразно е обложила с окончателен данък брутната сума на целия доход от лихви по депозитната сметка.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ППЗДДС, приложение 12,ЗДДС, чл.70, aл. 5

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46Изх.№53-00-28005.07.2011г.чл.70, ал.5 от ЗДДСПриложение № 12 от ППЗДДССпоред изложеното в писмото Ви при ревизия на дружеството Ви

ЗДДС, чл.10,ЗДДС, чл.111

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-344/ 15.10.2015г. Изложената е следната фактическа обстановка:Предстои преобразуване на дружеството по гл.16 от ТЗ чрез промяна

определяне вида на получени услуги по договор между българско дружество и чуждестранно юридическо лице, местно на Руската федерация, с оглед данъчното им третиране.

Изх. № 26-О-76Дата:25.07.2016 год.ЗКПО, чл. 12, ал. 5, т. 4;ЗДДС, чл. 21, ал. 1;ЗДДС, чл. 21, ал. 2.ОТНОСНО: определяне вида на получени услуги по договор

Писмо с 2- 276/25.04.2018 г.; ППЗДДС чл.79, ал.3, т.1; Регистрирано българско дружество по ТЗ, с предмет на дейност – интернет търговия със стоки, с получатели данъчно незадължени

2- 276/25.04.2018 г. ППЗДДС чл.79, ал.3, т.1 Регистрирано българско дружество по ТЗ, с предмет на дейност – интернет търговия със стоки, с получатели данъчно незадължени

Данъчно третиране на доставка, свързана със строително-монтажни услуги извън територията на страната

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка, свързана със строително-монтажни услуги извън територията на странатаСъгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има договор за