Облагане на доходите от възнаграждения на членове на одитни комитети, създадени на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

Изх. № 26-Б-140
Дата: 15.09.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 24;
ЗДДФЛ, чл. 42.
Относно: Облагане на доходите от възнаграждения на членове на одитни комитети, създадени на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).
По повод Ваше, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-Б-140 от 14.08.2009 г, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 40е, ал. 2 от ЗНФО, членовете на одитния комитет се избират от общото събрание или от едноличния собственик на капитала на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес. На основание § 1, т. 26, буква „д“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), по смисъла на този закон правоотношенията с лица, получаващи доходи от длъжности, които са изборни по силата на закон, се считат за доходи от трудови правоотношения.
Предвид гореизложеното, доколкото длъжността „член на одитния комитет на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес“ е изборна по силата на ЗНФО, възнагражденията на физическите лица следва да се третират като доходи от трудови правоотношения за целите на облагането им по ЗДДФЛ. Това означава, че както при авансовото така и при годишното им облагане се прилагат всички правила на ЗДДФЛ, отнасящи се за доходите от трудови правоотношения. Платците на доходи, попадащи в обхвата на § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, включително и на доходите от длъжности, които са изборни по силата на закон, се считат за работодатели по смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ.
Лицата, получаващи доходи за работа на изборни длъжности, в случая членовете на одитния съвет, се осигуряват по реда, определен в чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). За времето, през което те изпълняват своите функции подлежат на осигуряване за четирите фонда на държавното обществено осигуряване – фонд “Пенсии“, “Общо заболяване и майчинство“, “Безработица“ и фонд “Трудова злополука и професионална болест“. Лицата, родени след 31 декември 1959 г. подлежат и на допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд.
На основание чл. 6, ал. 3 от КСО месечните осигурителни вноски за членовете на одитния съвет се изчисляват и внасят върху полученото или начислено, но неизплатено възнаграждение, но върху не по-малко минималният месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя. Месечният осигурителен доход не може да бъде по-голям от определеният със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване максимален осигурителен доход. През 2009 г. максималният месечен осигурителен доход е определен на 2000 лв.
При определяне на месечният осигурителен доход на лицата, получаващи доходи за работа на изборни длъжности, следва да се има предвид следното:
– в случаите, при които тези лица получават през месеца и доходи от трудови
правоотношения и други доходи по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, месечните осигурителни
вноски за държавното обществено осигуряване се внасят върху сбора от доходите, но
върху не повече от максималния месечен осигурителен доход;
– когато тези лица упражняват дейност и като самоосигуряващи се (като
еднолични търговци, собственици и съдружници в търговски дружества, членове на
неперсонифицирани дружества, като лица, упражняващи свободни професии и/или
занаятчийска дейност) осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване се
дължат и на двете основания, като се спазва нередността на доходите, определена в
чл. 6, ал. 10 от КСО. Месечния осигурителен доход се формира първо от получения
доход за дейността на изборна длъжност и се допълва с избраният осигурителен доход
като самоосигуряващо се лице.
– в случаите, при които тези лица получават през месеца и доходи за работа без
трудово правоотношение възложителят на договора внася осигурителни вноски за фонд
“Пенсии“ независимо от размера на изплатеното възнаграждение.
Здравното осигуряване на лицата, получаващи доходи за работа на изборни длъжности се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. Върху осигурителния доход, върху който се изчисляват вноски за държавното обществено осигуряване се изчисляват и вноските за здравно осигуряване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на разходи за финансиране на предизборна кампания, извършени от политическата партия във връзка с участието й в предизборна коалиция и отчетени като разходи за дарение

Изх. № 50-00-15Дата: 28.08.2008 год. ЗКПО, чл. 1 т. 2; ЗКПО, чл. 2, ал. 1, т. 1.Относно: данъчно третиране на разходи за финансиране на предизборна

данъчно третиране за целите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на приходи от наеми от ползване на горски фонд и такси по Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавнат

. 24-34-283Дата: 16.02.2009 год.ЗКПО, чл. 5, ал. 4, т. 2;ЗКПО, чл. 249.ОТНОСНО: данъчно третиране за целите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на приходи

общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относн

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 27.01.2015г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е: разработване и дизайн на база

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

5-23-22-163/07.03.2014 г.В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № …. относноприлагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на ново превозно средство (нов лек автомобил), по която получател е служител на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

Изх. № 24-39-38Дата: 22.05.2019 год. ЗДДС, чл. 7, ал. 2; ЗДДС, чл. 12; ЗДДС, чл. 53, ал. 1; ЗДДС, чл. 173, ал. 5; ППЗДДС, чл.

aabed