Облагане на изплатени доходи на чуждестранни физически лица за изготвянето на дизайн и анимация на видеоклипове по реда на ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Облагане на изплатени доходи на чуждестранни физически лица за изготвянето надизайн и анимация на видеоклипове по реда на ЗДДФЛ
По повод Ваше запитване с вх. № 20-28-1 от 21.02.2018 г., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …, Ви уведомявамследното:
В запитването посочвате, че регистрирано търговско дружество в Р. България продава рекламни клипове на клиенти от Европейския Съюз. За изготвяне на тези видеоклипове използва услугите на физически лица. Дизайнът на видеоклиповете се изготвя от чуждестранно физическо лице от Канада, а аниматор е чуждестранно физическо лицеот Индия. Лицата извършват дейността на територията на съответните държави.
Поставяте въпроса, следва ли да удържате окончателен данък за изплатените доходи на чуждестранните лица, и дали така изплатените доходи се считат от източник в страната?
Посочвате, че според Вас услугите, които получавате от тези лица, не попадат нито в определението за технически услуги, нито в определението за авторски възнаграждения.
В нормата начл. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ са посочени условията и критериите, които определят дохода като от източник в Република България.
Съгласно ал.6 на същата разпоредба, изрично посочени доходи се считат от източник в страната, когато са изплатени от местни лица.
В настоящия случай доходите са изплатени от местно юридическо лице на чуждестранни физически лица. Услугите, които са оказани са изработка на дизайн на видео клип и анимация на видео клип. Извършените услуги са по поръчка на българското юридическо лице.
Във връзка с дефинирането на понятието “авторски и лицензионни възнаграждения“ § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗДДФЛ, препраща към ЗКПО. Съгласно определението дадено в § 1, т. 8 от ДР на ЗКПО, “авторски и лицензионни възнаграждения“ са плащаниятаот всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване. “Промишлено, търговско или научно оборудване“ са всички движими вещи, включително транспортни средства, съоръжения, средства за производство, средства за оказване на услуги и други, които предприятието използва в стопанската си дейност.
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 4 и т.5от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като филми и други аудио-визуални произведения, произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
Разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП определя, че авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които този закон разпорежда друго. Конкретните действия по използване са посочени в алинея 2 на посочения член.
По силата на чл. 62, ал. 1 и 2 от ЗАПСП авторското право върху филм или друго аудио-визуално произведение принадлежи на режисьора, сценариста и оператора. При анимационни филми авторско право има и художник-постановчикът. Авторите на музиката, на диалога, на вече съществуващата литературна творба, по която е създадено аудио-визуалното произведение, на сценографията, на костюмите, както и на други произведения, включени в него, запазват авторското си право върху своите произведения.
Описвате, че във Вашия случай не става въпрос за вече готово произведение и придобиването му от автора, а за възлагане на определени услуги по изработка на видео клип – дизайн и анимация като след изработката му, юридическото лице възложител ще придобие авторските права.
При условие, че лицата ще подготвят и изработват само част от крайния продукт и същите ще работят по възлагане – поръчка на възложителя, т.е. с определени параметри и изисквания, които изключват авторска творческа дейност, тогава предоставените услуги би могло да се определят като такива от свободна професионална дейност.
Независимо от гореизложеното Ви уведомявам, че относно наличието на авторски права компетентна да се произнесе е Дирекция „Авторско право и сродни права” към Министерство на културата.
При условие, че извършените услуги не могат да се квалифицират и като техническипо смисъла на § 1т. 9 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с препращащата норма на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДФЛ, тогава придобитите доходи от чуждестранните физически лица са от извършени услуги извън територията на страната и като вид не попадат в ал.6 на чл.8 от ЗДДФЛ, следователно няма да се считат за доходи от страната. След като в запитването не е посочено, приемам, че чуждестранните лица не пребивават на територията на страната и нямат определена база в страната .
При тези условия платецът на дохода местно юридическо лице не е задължен да удържа окончателен данъкза изплатения доход на чуждестранното лице.
Следва да имате предвид и нормата на чл. 75 от ЗДДФЛ, къдетое посочено, че когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Така изразеното становище е изцяло на база посочената фактическа обстановка в запитването и действащата към момента нормативна база. При извършване на проверка или ревизия и установяване на различни факти и обстоятелства изцяло в компетентността на органите по приходите е да определят данъчно-осигурителните задължения на проверяваното лице.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *