облагане с данък при придобиване на имущества по ЗМДТ на въздухоплавателни и плавателни средства, Ви уведомяваме

Изх. № 08-В-17
София 30.10.2006
ДО
ОБЩИНА
гр. В А Р Н А
КОПИЕ: ДИРЕКЦИЯ «ОУИ» НА НАП
гр. В А Р Н А
В отговор на поставения въпрос относно облагане с данък при придобиванена имущества по ЗМДТ на въздухоплавателни и плавателни средства, Ви уведомяваме:
По силата на чл. 44, ал. 1 ЗМДТ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
ЗМДТ в частта си относно облагане на превозните средства използва терминологичния апарат на Закона за движението по пътищата. Легално определение на “моторни превозни средства” се съдържа в § 6, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗДП, съгласно което „МПС е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства”.
Извън обекта на облагане по чл. 44, ал. 1 ЗМДТ при възмездно придобиване на имущества остават релсовите превозни средства, каквито са локомотиви, трамваи и др., поради изричното им изключване от обхвата на моторните превозни средства.Не се облагат с данък при възмездно придобиване на имущества ремаркетата и полуремаркетата, тъй като макар и пътни, не са моторни превозни средства. Не подлежат на облагане с данък и превозните средства, които не са пътни, каквито са плавателните и въздухоплавателни средства.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНАНАП:
/М. МУРГИНА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »